Grad Pula pokrenuo Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

PODIJELI
05 / 01 / 2018

Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Grad Pula kao jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, a na području Pule navedenu uslugu obavlja trgovačko društvo Pula Herculanea. Nadalje, temeljem istog Zakon predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o načinu pružanja javnih usluga u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, a koja je stupila na snagu 1. studenog 2017. godine.

Sukladno tome, Grad Pula dužan je donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

U skladu s odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom kao i Zakona o pravu na pristup informacijama Grad Pula od petka 5. siječnja 2018. godine provest će savjetovanje sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti s Nacrtom prijedloga Odluke i pribavljanjem  mišljenja, primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti.

Svi zakonito i stručno utemeljeni zaprimljeni prijedlozi, mišljenja i sugestije građana bit će analizirani i ukoliko budu prihvaćeni, bit će ugrađeni u odredbe Odluke.

Cilj Odluke je uspostava javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada na području Pule u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa.

Rok za sudjelovanje u savjetovanju je do ponedjeljka 15. siječnja 2018. godine, a adresa e-pošte na koju se očitovanja mogu poslati je: javno.otpad@pula.hr

Više informacija o tome možete pronaći na web stranici Grada Pule www.pula.hr u rubrici e-Usluge.