Objavljen Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Pule-Pola

PODIJELI
11 / 10 / 2017

Pokreće se postupak izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Pule-Pola. Savjet mladih Grada Pule-Pola je savjetodavno tijelo Grada Pule-Pola koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na području grada Pule-Pola.
Savjet mladih Grada Pule-Pola ima 9 (devet) članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. Za člana Savjeta i zamjenika člana može se kandidirati i biti birana osoba s prebivalištem ili boravištem na području grada Pule koja u trenutku podnošenja kandidature ima od navršenih 15 (petnaest)  do navršenih 30 (trideset) godina života. Članove Savjeta mladih Grada Pule-Pola i njihove zamjenike bira Gradsko vijeće na vrijeme od 3 (tri) godine.
Pisane i obrazložene kandidature za članove Savjeta mladih Grada Pule-Pola i njihove zamjenike podnose se u roku 15 (petnaest) dana od dana objave Javnog poziva. Kandidature se podnose na prijavnici objavljenoj na mrežnoj stranici Grada Pule-Pola i pisarnici Grada Pule-Pola.
Kandidature za članove Savjeta mladih Grada Pule i njihove zamjenike dostavljaju se na adresu: Grad Pula-Pola, Gradsko vijeće Grada Pule-Pola, Odbor za izbor i imenovanja, Pula, Forum 1, s naznakom: „Kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Pule-Pola“.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel.371-878 ili osobno u Upravnom odjelu za kulturu, Pula-Pola, Sergijevaca 2.
Više informacija možete pronaći ovdje.