Akti gradonačelnika

03/05/2023

Pregled akata Gradonačelnika donesenih u mjesecu svibnju 2023. godine

 1. Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti poslovi prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Pula – Pola
 2. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Riva br. 4
 3. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Ulica Sv. Ivana br. 1
 4. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Trg I. istarske brigade br. 10
 5. Odluka o stupanju pravnog sljednika u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika poslovnog prostora u Puli, Sergijevaca br. 14
 6. Zaključak o donošenju Plana motrenja, ophodnje, dojave i dežurstva za 2023. godinu
 7. Zaključak o imenovanju pregovaračkog odbora, davanja punomoći članovima pregovaračkog odbora za pregovaranje i davanje punomoći predsjedniku Pregovaračkog odbora za sklapanje Aneksa br. 6. Kolektivnog ugovora za zaposlene u DCZR Veruda – Pula
 8. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić „Mali svijet“ za pedagošku godinu 2023./2024.
 9. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić-Scuola dell’infanzia Rin Tin Tin Pula - Pola za pedagošku godinu 2023./2024.
 10. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora – izgradnja multifunkcionalnog igrališta Valica u naselju Monvidal u Puli
 11. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora – priprema krova zgrade predmetne nastave OŠ Veli Vrh za postavljanje solarne elektrane
 12. Odluka o stupanju pravnog sljednika u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika poslovnog prostora u Puli, Maksimijanova 2
 13. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o donošenju Plana nabave Grada Pula-Pola za 2023. godinu (Br.7)
 14. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora – rekonstrukcija i dogradnja zgrade DV Centar
 15. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju koordinatora za područje državnih potpora za programsko razdoblje 2014-2020
 16. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije (Orvatanje Malog rimskog kazališta 04.-06.05.2023)
 17. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije (Maturalna zabava Medicinske škole 05.-06.05.2023)
 18. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije (Punta Christo 06., 19., 20., 26., 27.05.2023)
 19. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić Pula za pedagošku godinu 2023./2024.
 20. Odluka o poticanju razvoja malog gospodarstva kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Grada Pula-Pola u 2023. godini „Potpore Pula-Pola 2023“
 21. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje na korištenje javnih površina radi postavljanja sustava javnih električnih romobila i električnih bicikala za iznajmljivanje daljnjim korisnicima
 22. Odluka o stupanju pravnog sljednika u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika poslovnog prostora u Puli, Giardini br. 10
 23. Odluka o stupanju pravnog sljednika i obveze dosadašnjeg zakupnika poslovnog prostora u Puli, Sergijevaca br. 24
 24. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Trg na mostu br. 2
 25. Odluka o formiranju komisije za utvrđivanje šteta od divljači i šteta na divljači za površine izvan lovišta na području Grada Pula-Pola (XXII/263)
 26. Odluka o imenovanju lovočuvara za površine izvan lovišta unutar Grada Pule-Pola
 27. Odluka o imenovanju lovočuvara za površine izvan lovišta unutar Grada Pule-Pola
 28. Odluka o imenovanju lovočuvara za površine izvan lovišta unutar Grada Pule-Pola
 29. Odluka o imenovanju lovočuvara za površine izvan lovišta unutar Grada Pule-Pola
 30. Odluka o imenovanju lovočuvara za površine izvan lovišta unutar Grada Pule-Pola
 31. Odluka o imenovanju lovočuvara za površine izvan lovišta unutar Grada Pule-Pola
 32. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora – izvođenje radova na izgradnji parkirališta u Banovčevoj ulicu u Puli
 33. Odluka o dodjeli sredatava za organizaciju manifestacije – III. Smotra ekstra djevičanskog maslinovog ulja Pule
 34. Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Cjenika javne usluge prikupljanja komunalnog otpada
 35. Zaključak o dodjeli na korištenje poslovnog prostora u Puli, Držićeva br. 4
 36. Odluka o zaključivanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Anticova br. 13
 37. Odluka o zaključivanju Ugovora o zakupu poslovnog protora u Puli, Zagrebačka br. 4
 38. Odluka o zaključivanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Giardini br.15
 39. Odluka o provođenju i sufinanciranju mjera energetske učinkovitosti na području Grada Pula-Pola
 40. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije (Disco Incognito 13.05.2023.)
 41. Odluka o donaciji informatičke opreme Društvu informatičara Pula
 42. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora o nabavi – usluga stručnjaka za tehničku podršku (STP) u sklopu projekta e-Škole
 43. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije („Sajam karijera 2023“ 17.05.2023.)
 44. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o donošenju Plana nabave Grada Pula-Pola za 2023. godinu (Br.8)
 45. Odluka o raspisivanju Javnog poziva za dostavu prijava za sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti na području grada Pule
 46. Odluka o dodjeli zamjenskog stana u najam
 47. Zaključak o korištenju javnih površina zbog organiziranja manifestacija (Ride for Life, 02.06.2023.)
 48. Zaključak o otpisu potraživanja Grada Pula-Pola s osnova najamnine
 49. Zaključak o otpisu potraživanja Grada Pula-Pola prema trgovačkom društvu Bitechnique d.o.o.
 50. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o smjernicama rada u upravnim tijelima Grada Pula-Pola u stanju epidemije bolesti COVID-19
 51. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu i osobe zadužene za praženje izvršenja ugovora – sanacija nožice plaže, stabilizacija školjere na perima, ravnanje i prihrana plaže Hidrobaze
 52. Odluka o osnivanju Povjerenstva za preuzimanje imovine, ćpredlaganje rashodovanja imovine Grada Pule tijekom godine
 53. Zaključak oodređivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije (Showcase 19.05.2023., Live 270 20.05.2023., Media Mediterranea 27.05.2023.)
 54. Rješenje o otpisu zateznih kamata na glavnicu duga po osnovi otkupa nekretnine
 55. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o donošenju Plana nabave Grada Pula-Pola za 2023. godinu (Br.9)
 56. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva ua javnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja okvirnog sporazuma – nabava osobnih automobila putem usluge najma
 57. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Pule za 2023. godinu
 58. Odluka o organiziranju Prometne jedinice mladeži za 2023. godinu na području grada Pule-Pola
 59. Odluka o osnivanju prava služnosti postavljanja i održavanja vodovodne mreže magistralno distributivnog cjevovoda-dionica Veruda-Hotel Valkane
 60. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora – izvođenje radova na izgradnji parkirališta te rekonstrukcija prometnice sa izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje u Banovčevoj ulici u Puli
 61. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora – usluga ispitivanja stabilnosti i sigurnsoti stabla od loma, stanja truleži i strukture drva te praćenje stabilnsoti stabla – Starih statuta i Kolodvorska ulica
 62. Zaključak o otpisu potraživanja s osnova najamnine
 63. Rješenje o odobrenju produženja radnog vremena ugostiteljskog objekta – restoran „Mozart“
 64. Odluka o izmjeni Odluke o davanju stana u najam
 65. Odluka o izdavanju tabularne isprave
 66. Odluka o formiranju Komisije za ocjenjivanje trofeja divljači za površine izvan lovišta na području grada Pula-Pola (XXII/263)
 67. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora Grada Pule
 68. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora – pružanje usluge voditelja projekta u fazi pripreme za izvođenje radova na rekonstrukciji Kandlerove ulice
 69. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti trgovačkom društvu Castrum Pula 97 d.o.o. na prijedlog Cjenika komunalne usluge sakupljanja napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje
 70. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Strategije razvoja urbanog područja Pula za razdoblje od 202 do 2027. godine i Akcijskog plana za provedbu Strategije
 71. Zaključak o utvrđivanju Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pula-Pola
 72. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pula-Pola za 2023. godinu
 73. Zaključak o utvrđivanju Slike zdravlja Grada Pula-Pola 2022.
 74. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi
 75. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Pule za 2023. godinu
 76. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prijedlogu kandidatkinje za članicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Mali svijet” Pula
 77. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Pučkog otvorenog učilišta Pula
 78. Zaključak o utvrđivanju prijedloga  Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Pula-Pola
 79. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije (beach bar Big mama-Party otvorenja, 02.06.2023.)