Akti gradonačelnika

05/04/2023

Pregled akata Gradonačelnika donesenih u mjesecu travnju 2023. godine

 1. Odluka o raspisivanju Javnog poziva i načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Pule za 2023. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata, manifestacija i aktivnsoti od interesa za opće dobro koje provode udruge i ostale neprofitne organizacije na području Grada Pule-Pola u 2023. godini
 2. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora – izrada projektne dokumentacije STEM parka u sklopu Parka Monte Zaro
 3. Odluka o stupanju pravnog slijednika u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika poslovnih prostora u Puli, Sergijevaca br. 18, i zaključivanju Ugovora o zakupu poslovnih prostora
 4. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja Javne vatrogasne postrojbe Pula u 2023. godini
 5. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o upisu djece u DJEČJI VRTIĆ PULA
 6. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o upisu djece u DJEČJI VRTIĆ „MALI SVIJET“
 7. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o upisu djece u DV-SI RIN TIN TIN PULA-POLA 
 8. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o prodaji i raspisivanju javnog natječaja za prodaju stana
 9. Zaključak o prihvatu prijedloga Ugovora o razvrgnuću suvlasničke zajednice – Elvis Peršić i PE.PER. d.o.o.
 10. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije (Punta Cristo 08.-29.04.2023.)
 11. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije (Zajednica Talijana 08.-09.04.2023.)
 12. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije (Uskrs Ozad Arene 07-09.04.2023.)
 13. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Pula-Pola
 14. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora – usluga najma računala i monitora
 15. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora – sanacija starog željezničkog mosta Mandrač-Valelunga
 16. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora – sanacija nožice plaže, stabilizacija školjere na perima, ravnanje i prihrana plaže Hidrobaze
 17. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora – usluga održavanja računalnog programa „Integrirani sustav kvalitete i pratećih IT usluga“
 18. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora – usluga održavanja računalnog programa „Sustav upravljanja predmetima i dokumentima“
 19. Zaključak o prihvatu prijedloga Ugovora o razvrgnuću suvlasničke zajednice – Stanoinvest holding d.o.o. i Delta nekretnine d.o.o.
 20. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje na korištenje javnih površina radi postave naprava za portretiranje, prodaju suvenira, slika, nakita, numizmatike i slično
 21. Odluka o dodjeli stana u najam
 22. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe
 23. Zaključak o otpisu potraživanja na tvrtku ili naziv, poreza na potrošnju i poreza na kuću za odmor
 24. Odluka o postavljanju spomen obilježja Lucianu Delbiancu
 25. Zaključak o prihvatu Ugovora o provedbi Plana posebnih dijelova nekretnine – stambena zgrada u Puli, Maksimijanova ulica 12
 26. Odluka o stavljanju van snage Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora
 27. Odluka davanju ovlaštenja Pula Sportu d.o.o. da u svojstvu Središnjeg tijela za nabavu provedene otvoreni postupak javne nabave  i sklopi okvirni sporazum
 28. Zaključak o dodjeli na korištenje poslovnog prosotra u Puli, Trg I. istarske brigade br. 10/II umjetničkoj organizaciji Teatar Naranča
 29. Odluka o zaključivanju Ugovora o najmu stana  
 30. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Istarskog narodnog kazališta-Gradskog kazališta Pula
 31. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 202 godinu
 32. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 33. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2022. godinu
 34. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izdvajanju dijela naselja Pula-Pola
 35. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o iznosima sufinanciranja programa predškolskog odgoja
 36. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog 1. izmjena i dopuna Statuta Škole za odgoj i obrazovanje - Pula
 37. Odluka o prihvatu ponude i zaključivanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora
 38. Odluka o dodjeljivanju poslovnih prostora na uporabu udrugama i zaključivanju ugovora o uporabi poslovnih prostora
 39. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije (Media Mediterranea 25 festival 21-22.04.2023)
 40. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije (Klub Kotač 21.-30.04.2023)
 41. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o donošenju Plana nabave Grada Pula-Pola za 2023. godinu (Br.5.)
 42. Zaključak o pootvrđivanju programa i termina održavanja programa „KONCERT – ZDRAVKO ČOLIĆ“ u Amfiteatru u Puli
 43. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije (Turbo rock Ozad Arene 21.22.04.2023)
 44. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa javnih potreba u kulturi Grada Pula-Pola za 2023. godinu
 45. Odluka o dodjeli stana u najam
 46. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za izradu prijedloga izmjena i dopuna plana Mreže osnovnih škola na području Grada Pule
 47. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Tima za mlade Grada Pula-Pola
 48. Odluka o stavljanju van snage Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora – izgradnja multifunkcionalnog igrališta Valica u naselju Monvidal
 49. Odluka o izdavanju tabularne isprave – Aida Reka
 50. Odluka o povjeravanju poslova organizacije gradskih manifestacija u 2023. godini
 51. Zaključak o primanju na znanje prijedloga Odluke Odbora za dodjelu nagrada i drugih priznanja Grada Pule o dodjeli Nagrade Grada Pule za 2023. godinu (Gorka Ostojić Cvajner)
 52. Zaključak o primanju na znanje prijedloga Odluke Odbora za dodjelu nagrada i drugih priznanja Grada Pule o dodjeli Povelje Grada Pule za 2023. godinu (Građanska inicijativa za Lungomare)
 53. Zaključak o primanju na znanje prijedloga Odluke Odbora za dodjelu nagrada i drugih priznanja Grada Pule o dodjeli Grba Grada Pule za 2023. godinu (Ivano Čelić)
 54. Zaključak o primanju na znanje prijedloga Odluke Odbora za dodjelu nagrada i drugih priznanja Grada Pule o dodjeli Povelje „Počasni građanin Grada Pule“ za 2023. godinu (admiral Vladimir Barović, posthumno)
 55. Odluka o dodjeli posebnih priznanja u 2023. godini
 56. Zaključak o primanju na znanje prijedloga Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Puli-Pola
 57. Zaključak o primanju na znanje prijedloga Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Puli-Pola
 58. Odluka o davanju skloništa br. 81 u Puli, na lokaciji Mažuranićeva 10, na uporabu u miru
 59. Odluka o dodjeli stana u najam
 60. Zaključak o korištenju javnih površina zbog organiziranja manifestacija
 61. Odluka o kupnji zemljišta (Štinjan)
 62. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora – sanacija nožice plaže, stabilizacija školjere na perima, ravnanje i prihrana plaže Hidrobaza
 63. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o donošenju Plana nabave Grada Pula-Pola za 2023. godinu (Br.6.)
 64. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Trg I. istarske brigade br. 10/III
 65. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Scalierova br. 4
 66. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Mutilska br. 47
 67. Odluka o davanju na korištenje javnog tunelskog skloništa br. 12
 68. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora – izvođenje radova na priključku sustava navodnjavanja Parka žrtava Fašizma i Valerijinog parka na izvor Nimfei
 69. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole-Scuola elementare „Giuseppina Martinuzzi“
 70. Rješenje o odobrenju produženja radnog vremena ugostiteljskog objekta – restoran „Mozart“
 71. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora – dobava i ugradnja sunčanih (fotonaponskih) elektrana OŠ Veli Vrh i OŠ Vidikovac
 72. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pula-Pola za razdoblje siječanj – ožujak 2023. godine