Pregled akata Gradonačelnika donesenih u mjesecu prosincu 2016. godine

PODIJELI
03 / 01 / 2017

U mjesecu prosincu 2016. godine Gradonačelnik Grada Pule donio je slijedeće akte iz svoje nadležnosti:

 1. Odluka o dodjeli stipendija u akademskoj godini 2016./2017.
 2. Odluka o osiguravanju sredstava za pomoć umirovljenicima
 3. Odluka o odobravanju mogućnosti produženja radnog vremena radi organizacije dočeka Nove 2017. godine
 4. Odluka o dodjeli potpora iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pule (Banković-Akelić, obrt Magran)
 5. Odluka o dodjeli potpora iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pule (Marini, Mandić, Stipančić, Landeka)
 6. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta
 7. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina
 8. Odluka o zaključivanju Ugovora o najmu stana (sa zaštićenom najamninom) – Belli Dean
 9. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora Grada Pule
 10. Odluka o kupnji zemljišta – odvojak ulice Tivoli
 11. Odluka o kupnji zemljišta – Ulica Videlanka (Pamić Petar)
 12. Odluka o izdavanju tabularne isprave – luka nautičkog turizma Bunarina
 13. Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti radi izgradnje i održavanja srednjetlačne plinske mreže prirodnog plina u dijelu naselja Veli Vrh i Galižana – Plinara d.o.o.
 14. Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje, postavljanja i održavanja vodovodne mreže naselja Veruda – Vodovod d.o.o.
 15. Odluka o sklapanju nagodbe između Grada Pule i Gianfranka Gerževića
 16. Odluka o prijenosu osnovnih sredstava Osnovnoj školi Centar Pula
 17. Odluka o osnivanju Tima za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa radi apliciranja na natječaj EU fondova za aglomeraciju Pula Centar i Pula Sjever
 18. Odluka o dodjeli nepovratnih novčanih sredstava trgovačkom društvu Pragrande d.o.o (odvodnja Šijanskog sliva-centar)
 19. Odluka o dodjeli nepovratnih novčanih sredstava trgovačkom društvu Pragrande d.o.o. (aglomeracija Pula Sjever)
 20. Odluka o dodjeli nepovratnih novčanih sredstava trgovačkom društvu Pragrande d.o.o. (CS Pošta sustav zapornica)
 21. Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli nepovratnih novčanih sredstava trgovačkom društvu Pragrande d.o.o. (CS Pošta sustav zapornica)
 22. Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli nepovratnih novčanih sredstava trgovačkom društvu Pragrande d.o.o. (izgradnja fekalne kanalizacije dijela Brunjakove ulice)
 23. Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli nepovratnih novčanih sredstava trgovačkom društvu Pragrande d.o.o. (izgradnja fekalne kanalizacije De Villeovog uspona)
 24. Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli nepovratnih novčanih sredstava trgovačkom društvu Pragrande d.o.o. (izgradnja i spajanje sustava sanitarne odvodnje na CS Veli Vrh)
 25. Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli nepovratnih novčanih sredstava trgovačkom društvu Pragrande d.o.o. (izgradnja fekalnog kolektora u Ulici Prekomorskih brigada)
 26. Odluka o povjeravanju poslova upravljanja poslovnom zgradom na adresi Flanatička 29 u Puli
 27. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule
 28. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o donošenju Plana nabave Grada Pula-Pola za 2016. godinu
 29. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe – Vesna Butković
 30. Zaključak o neprihvaćanju Plana ispunjenja obveza potrošača nad potrošačem Stjepan Sudar
 31. Zaključak o neprihvaćanju Plana ispunjenja obveza potrošača nad potrošačem Zoran Jurić
 32. Zaključak o neprihvaćanju Plana ispunjenja obveza potrošača nad potrošačem Romeo Maglić
 33. Zaključak o korištenju javnih površina radi organiziranja manifestacija Prosinac u gradu i Novogodišnji koncert na Forumu
 34. Zaključak o organiziranju manifestacija (NYE PARTY - 31. prosinca 2016.)
 35. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne glazbene manifestacije – caffe bar Fiorin (09. prosinca 2016.)
 36. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne glazbene manifestacije – caffe bar Fiorin (16. prosinca 2016.)
 37. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne glazbene manifestacije – caffe bar Fiorin (23. prosinca 2016.)
 38. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne glazbene manifestacije – caffe bar Fiorin (30. prosinca 2016.)
 39. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne glazbene manifestacije „WANTED SKATE CONTEST“ (10. prosinca 2016.)
 40. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne glazbene manifestacije „URBAN PENETRATION“ (18. prosinca 2016.)
 41. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne glazbene manifestacije „SHOWCASE PARTY“ (24. prosinca 2016.)
 42. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne glazbene manifestacije „NOVOGODIŠNJI PARTY“ (31. prosinca 2016.)
 43. Rješenje o produženom radnom vremenu ugostiteljskog objekta caffe bar Kunstkafe (23. prosinca 2016.)
 44. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prijenosu prava vlasništva na nekretninama u obuhvatu rekonstrukcije državne ceste D75 (ex D21) dionica Vodnjan – Pula u korist Hrvatske ceste d.o.o.
 45. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o isključenju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi (k.č. 5563/8 k.o. Pula)
 46. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o isključenju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi (k.č. 715/24 k.o.Pula)
 47. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku za sufinanciranje Programa obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Pule
 48. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića „Mali svijet“
 49. Zaključak o utvrđivanju prijedloga odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Ribarska koliba“
 50. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o načinu i uvjetima povrata sredstava u proračun Istarske županije za izgradnju ŽGCO „Kaštijun“
 51. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prijenosu sredstava za nabavu komunalne opreme – kanti, kompostera i podzemnih kontejnera za sakupljanje otpada na području Grada Pule komunalnom društvu Pula Herculanea d.o.o.
 52. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova održavanja svjetleće prometne signalizacije za razdoblje od 15.12.2016. do 31.12.2018. godine, na području grada Pule
 53. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec studeni 2016. godine
 54. Izvješće o izmjeni izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule u 2016. godini