Novosti

Grb Grada Pule

100. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 99. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule2.Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Gradskog poglavarstva Grada Pule od 06. kolovoza 2008. godine (Zak…
Grb Grada Pule

101. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 100. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule2.Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pule u srpnju 2008. godine3.Informacija o intervencijam…
Grb Grada Pule

102. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 101. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule2.Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana rasporeda kioska za Grad Pula3.Donošenje Zaključka o utvrđi…
Grb Grada Pule

103. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 102. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule2.Donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pule3.Donošenje Odluke o početku…
Grb Grada Pule

104. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED :1.Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu na lokaciji Ulica Valovine br. 20…
Grb Grada Pule

105. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED1.Donošenje Rješenja o imenovanju zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Pula2.Donošenje Odluke o tiskanju glasačkih listića za izbor članova vijeća mjesnih odbora Stoja i Šijana…
Grb Grada Pule

106. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 104. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule2.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 105. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule3.Informacija o stanju sig…
Grb Grada Pule

107. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 106. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule2.Donošenje Odluke o davanju garaže u Puli, na lokaciji prolaz Naša Sloga, na uporabu3.Donošenje Zaključka …
Grb Grada Pule

108. sjednica Gradskoga poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 107. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule2.Donošenje Zaključka o prihvaćanju Slike zdravlja građana Pule3.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedlo…
Grb Grada Pule

109. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 108. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule2.Donošenje Zaključka o povlačenju tužbe protiv tuženika Ivandić Vlatka u parničnom predmetu Posl.br.P-371/…
Grb Grada Pule

110. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 109. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule2.Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pule u rujnu 2008. godine3.Informacija o intervencijama…
Grb Grada Pule

111. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

D N E V N I R E D:1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 110. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule2.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djel…
Grb Grada Pule

112. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 111. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule2.Donošenje Odluke o stavljanju van snage dijela Odluke o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlas…
Grb Grada Pule

113. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 112. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule2.Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pule u listopadu 2008. godine3.Informacija o intervenci…
Grb Grada Pule

114. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 113. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule2.Donošenje Odluke o stupanju u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika poslovnog prostora u Puli, Kapitolinsk…