Proračun

Proračun Grada Pule za 2012. godinu

arena_i_riva.jpg

Temelj za izradu Proračuna Grada Pule za 2012. godinu je Zakon o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" br.117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 73/08), te ostali propisi koji reguliraju pojedine segmente djelatnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Proračun Grada Pule za 2012. godinu i Projekcija Proračuna za 2013. i 2014. godinu, izrađeni su sukladno Zakonu o proračunu i Uputama Ministarstva financija, Državne riznice za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2012. do 2014. godine.

Proračun za 2012. godinu planiran je na 3. razini (razini podskupine), a projekcija Proračuna za 2013. i 2014. godinu na 2. razini (razini skupine računa).

Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, br. 26/10) definiran je okvir kojim se iskazuju i sustavno prate prihodi i primici, te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja. Također je propisana i struktura brojčanih oznaka i naziva svake klasifikacije te način njihovog međusobnog povezivanja.

Članak 16. Zakona o proračunu, uređuje sadržaj i strukturu proračuna i financijskih planova korisnika proračuna.
Struktura Općeg dijela proračuna, prikazuje prihode i rashode, primitke i izdatke po ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja, i isti se utvrđuju u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja. Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama, te rashode i izdatke prema ekonomskoj namjeni za koju služe. Izvori financiranja predstavljaju skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

Struktura Posebnog dijela proračuna prikazana je na način, da se raspored rashoda i izdataka iskazuje po organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj, lokacijskoj i programskoj klasifikaciji, te po izvorima financiranja, odnosno rashodi i izdaci raspoređeni su u tekuće i razvojne programe, sukladno financijskim planovima proračunskih korisnika. Posebni dio proračuna izrađen je po Programima, Aktivnostima i Projektima.

U skladu sa člankom 30. Zakona o proračunu proračunski korisnici su uz prijedlog financijskog plana dostavili i obrazloženje prijedloga financijskog plana. Međutim, vezano za gospodarsku situaciju u zemlji, procjene makroekonomske politike, pad prihoda, izmjene zakonskih propisa, temeljem kojih je izrađen proračun za 2011. godinu, izmijenjene su usvojene projekcije za 2012. i 2013. godinu, sukladno nastalim uvjetima.

Pored Općeg i Posebnog dijela, sastavni dio Proračuna Grada Pule za 2012. godinu je i Plan razvojnih programa, te projekcija Proračuna za razdoblje 2013. - 2014. godine.
Grad Pula od 01. siječnja 2012. godine uveo je Lokalnu riznicu za sve svoje proračunske korisnike. Gradsko vijeće Grada Pule dana 11. listopada 2011. godine donijelo je Odluku o sustavu glavne knjige riznice Grada Pule, te načinu vođenja jedinstvenog računa riznice.

Proračunski korisnici Grada Pule koji ulaze u sustav Lokalne riznice jesu:

  1. Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula
  2. Gradska knjižnica i čitaonica Pula
  3. Predškolska ustanova Dječji vrtići Pula
  4. DV - SI Rin Tin Tin Pula-Pola
  5. Javna vatrogasna postrojba Pula
  6. Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
  7. Osnovne škole na području grada Pule
  8. Mjesni odbori na području grada Pule (16)
  9. Vijeća nacionalnih manjina na području grada Pule (7), osim Vijeća talijanske nacionalne manjine.

Dokumenti