Proračun

Proračun Grada Pule za 2011. godinu

Proračun je temeljni akt, odnosno najvažniji dokument kojim se procjenjuju ukupni prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za jednu godinu.
Proračun Grada Pule za 2011. godinu i Plan razvojnih programa za izgradnju komunalne infrastrukture, gradnju kapitalnih objekata, kapitalne donacije, kapitalne pomoći - Službene novine Grada Pule broj 14/2010

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2011. godinu u broju 14/2010

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2011. godinu u broju 09/2011

Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2011. godinu u broju 13/2011

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2011. godinu u broju 13/2011

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2011. godinu u broju 05/2012