Trgovačka društva

Vodovod Pula do.o. Pula

Adresa:Radićeva 9, 52100 Pula
Telefon/centrala:052/529-900
Dispečerski centar/Prijava kvara:052/529-972
Fax: 052/211-554
E-mail:
protokol@vodovod-pula.hr
Web:www.vodovod-pula.hr

Prema Rješenju Trgovačkog suda u Pazinu djelatnosti Društva jesu

 • Vodne usluge ( usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje)
 • Uzorkovanje i ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju za vlastite potrebe
 • Izvođenja priključaka na komunalne vodne građevine za korisnike vodnih usluga na svom uslužnom području
 • Umjeravanje i priprema vodomjera za umjeravanje za korisnike vodnih usluga na svom uslužnom području
 • Prihvat komunalnih otpadnih voda i otpadnog mulja od drugog isporučitelja vodnih usluga
 • Proizvodnja energije u procesu obavljanja djelatnosti vodnih usluga, uključujući i prodaju, u skladu s posebnim propisima o energiji
 • Isporuka vode pročišćene na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u svrhu ponovnog korištenja uključujući i prodaju
 • Gospodarenje otpadnim muljem nastalim u procesu pročišćavanja otpadnih voda
 • Gospodarenje građevnim i drugim neopasnim otpadom koji nastaje u pogonu i održavanju komunalnih vodnih građevina
 • Upravljanje projektom gradnje kada je javni isporučitelj vodnih usluga investitor projekta
 • Upravljanje u djelatnosti urbane oborinske odvodnje
 • Upravljanje u djelatnosti navodnjavanja

Temeljni kapital:19.009.800,00 eura

Vlasnici društva:Grad Pula- Pola 73,46%, Općina Barban 1,76%, Općina Ližnjan- Lisignano 3,27%, Općina Marčana 3,52%, Općina Medulin 7,24%, Općina Svetvinčenat 1%, Grad Vodnjan- Dignano 8,77%, Općina Fažana 0,98%.

Uprava/Direktor:Edo Krajcar