Sjednice Gradskog vijeća 2013-2017.

8. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule - 15.04.2014.

U utorak, 15. travnja 2014. godine, s početkom u 17,00 sati, u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1. Vijećnička pitanja
 2. Zaključak o utvrđivanju mirovanja mandata vijećnika Radovana Cveka te određivanju zamjenika Radenko Ognjenović i polaganje svečane prisege
 3. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća od 25.02.2014. godine
 4. Donošenje:
  a) Rješenja o imenovanju ravnateljice Pula Film Festival
  b) Rješenja o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Pula
 5. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Sveučilišnog savjeta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 6. Donošenje Odluke o prijenosu imovine na isporučitelje vodnih usluga
 7. Donošenje:
  a) Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
  b) Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
 8. Donošenje Odluke o dozvoli upisa prava zaloga na nekretnini u vlasništvu Grada Pule radi osiguranja kredita
 9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
 10. Donošenje Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji
 11. Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morske plaže na kupalištu Stoja u Puli
 12. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na korekciju granice Grada Pule
 13. Donošenje Odluke o izradi III Ciljanih Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule
 14. Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Max Stoja"
 15. Donošenje Odluke o terminskom planu rasvjete
 16. Donošenje:
  a) Odluke o dodjeli Nagrade Grada Pule za 2014. godinu (prof.dr.sc. Vinko Jurcan)
  b) Odluke o dodjeli Grba Grada Pule za 2014. godinu (duo Stjepan Hauser i Luka Šulić)
  c) Odluke o dodjeli Povelje Grada Pule za 2014. godinu (Calucem d.o.o.)
  d) Odluke o dodjeli Povelje "Počasni građanin Grada Pule" za 2014. godinu (dr. Adriano Cestrone i Nikolay Viktorov)

Zapisnik