Sjednice Gradskog vijeća 2013-2017.

29. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule - 09.03.2017.

Za četvrtak, 09. ožujka 2017. godine s početkom u 17,00 sati, u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, sazvana je 29. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pule.
Za rad sjednice predložen je slijedeći

D N E V N I R E D

1. Vijećnička pitanja
2. Izvješće Mandatne komisije o prestanku mirovanja vijećničkog mandata Mirjane Galo te prestanak obnašanja dužnosti zamjenika Dejana Jankovića
3. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 28. sjednice Gradskog vijeća od 14.12.2016.godine
4. Donošenje Strategije razvoja urbanog područja Pula
5. Donošenje:
a) Odluke o dodjeli Nagrade Grada Pule za 2017. godinu (dr. Antonio Mirković)
b) Odluke o dodjeli Grba Grada Pule za 2017. godinu (Mikela Ristoski)
c) Odluke o dodjeli Povelje Grada Pule za 2017. godinu (Gimnazija Pula)
d) Odluke o dodjeli Povelje „Počasni građanin Grada Pule“ za 2017. godinu (Aleksandar „Aki“ Rahimovski)
6. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina te javne rasvjete - izvođenje radova rekonstrukcije Prolaza sv. Teodora
7. Donošenje Odluke o donošenju Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja – crpljenja morske vode za potrebe uzgoja riba i morskih organizama
8. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Pula-Pola
9. Donošenje Odluke:
a) o isključenju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi - k.č.1608/1 k.o. Pula (Monte Giro proširenje groblja)
b) o isključenju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi - dio k.č.1151/7 k.o. Pula (Koparska 11)
c) o isključenju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi - dio k.č.1157/6 k.o. Pula (Koparska 5)
10. Donošenje Odluke o predaji reciklažnog dvorišta „Valmade“ na upravljanje
11. Donošenje Zaključka o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Pule za period od 2017. do 2019. godine
12. Donošenje:
a) Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Molo Carbone“
b) Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule
c) Odluke o donošenju V. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule
13. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Pule za 2016. godinu
14. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi
15. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta:
a) Osnovne škole Centar Pula
b) Osnovne škole Kaštanjer Pula
c) Osnovne škole Monte Zaro Pula
d) Osnovne škole Stoja Pula
e) Osnovne škole Šijana Pula
f) Osnovne škole Tone Peruška Pula
g) Osnovne škole Veli Vrh Pula
h) Osnovne škole Veruda Pula
i) Škole za odgoj i obrazovanje Pula
16. Donošenje Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji (Plodine)
17. Donošenje Odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti na nekretninama kojima upravlja Grad Pula-Pola
18. Donošenje Odluke o zaduživanju Grada Pula-Pola (TD Lidl d.o.o. k.d.)
19. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Pula Sport d.o.o.
20. Donošenje Odluke o potpunom oslobađanju od obveze plaćanja komunalnog doprinosa
21. Donošenje Odluke o dodjeli novčanih sredstava trgovačkom društvu Pragrande d.o.o.
22. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za prihvaćanje Sporazuma o preuzimanju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli
23. Donošenje Odluke o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Vodoopskrbni sustav Istre – Vodovod Butoniga d.o.o. Buzet, Sv. Ivan 8, OIB:93841076678
24. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga za izbor sudaca porotnika Općinskog suda u Puli-Pola
25. Donošenje:
a) Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Gradskom vijeću grada Pula-Pola za 2017. godinu
b) Odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Gradskom vijeću grada Pula-Pola za 2017. godinu
26. Donošenje Odluke o uspostavi suvlasničke zajednice - građevna čestica Turističko ugostiteljskog centra kompetencija Pula