Sjednice Gradskog vijeća 2013-2017.

28. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule - 14.12.2016.

Za srijedu, 14. prosinca 2016. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1 sazvana je 28. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći

DNEVNI RED

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 27. sjednice Gradskog vijeća od 26.10.2016.godine
 3. Donošenje:
  a) Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području grada Pule u 2016. godini
  b) Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Pule za 2017. godine s financijskim učincima za razdoblje 2017.-2019. godine
  c) Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Pule
 4. Donošenje:
  a) Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
  b) Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
  c) Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2016. godinu
  d) Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu
 5. Donošenje:
  a) Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2016. godinu
  b) Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2016. godinu
 6. Donošenje Odluke o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Pule za 2017. godinu
 7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o iznosima sufinanciranja programa predškolskog odgoja
 8. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića "Mali svijet"
 9. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi
 10. Donošenje:
  a) Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Pula na području Grada Pula-Pola u 2017. godini
  b) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
  c) Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
  d) Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2017. godinu
  e) Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu
 11. Donošenje:
  a) Proračuna Grada Pule za 2017. godinu
  b) Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2017. godinu
 12. Donošenje Odluke o prijenosu sredstava za nabavu komunalne opreme-kanti, kompostera i podzemnih kontejnera za sakupljanje otpada na području Grada Pule komunalnom društvu Pula Herculanea d.o.o.
 13. Donošenje Odluke o prijenosu komunalnih vodnih građevina u vlasništvo trgovačkih društava Vodovod Pula d.o.o. i Pragrande d.o.o.
 14. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva na nekretninama u obuhvatu rekonstrukcije državne ceste D75 (ex D21) dionica Vodnjan-Pula u korist trgovačkog društva Hrvatske ceste d.o.o.
 15. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku za sufinanciranje Programa obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Pule
 16. Donošenje:
  a) Odluke o isključenju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi (k.č. 5563/8 k.o. Pula)
  b) Odluke o isključenju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi (k.č. 715/24 k.o. Pula)
 17. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova održavanja svjetleće prometne signalizacije za razdoblje od 15.12.2016. do 31.12.2018. godine, na području grada Pule
 18. Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Ribarska koliba
 19. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o načinu i uvjetima povrata sredstava u proračun Istarske županije za izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Kaštijun"
 20. Donošenje:
  a) Odluke o kupnji zemljišta - Trgovački centar Max Stoja d.o.o.
  b) Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o financiranju gradnje komunalne infrastrukture - Trgovački centar Max Stoja d.o.o.
 21. Donošenje Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji (Arenaturist d.d.)