Sjednice Gradskog vijeća 2013-2017.

23. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule - 07.03.2016.

Za ponedjeljak, 07. ožujak 2016. godine, s početkom u 12,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1 sazvana je 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći

DNEVNI RED

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje:
  a) Skraćenog zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća od 9.12.2015.
  b) Skraćenog zapisnika sa 20. /tematske/ sjednice Gradskog vijeća od 22.12.2015.
 3. Donošenje Programa rada Gradskog vijeća za 2016. godinu
 4. Donošenje:
  a) Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području grada Pule u 2015. godini
  b) Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Pula-Pola s financijskim učincima za 2016. godinu
  c) Zaključka o prihvaćanju prijedloga Sporazuma o obavljanju poslova civilne zaštite iz nadležnosti lokalne samouprave
 5. Donošenje Odluke o sastavu urbanog područja Pula
 6. Donošenje Odluke o isključenju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi
 7. Donošenje Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Pule
 8. Donošenje Odluke o podjeli Dječjeg vrtića Pula
 9. Donošenje Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina (trgovački obrt "Celes")
 10. Donošenje:
  a)Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2016. godinu
  b)Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Luka Pula d.o.o.
 11. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja
 12. Donošenje Rješenja o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru na području Grada Pula-Pola
 13. Donošenje:
  a) Odluke o dodjeli Nagrade Grada Pule za 2016. godinu
  b) Odluke o dodjeli Grba Grada Pule za 2016. godinu
  c) Odluke o dodjeli Povelje Grada Pule za 2016. godinu
 14. Donošenje Odluke o prihvaćanju natječajne knjige za prijavu Grada Pula-Pola po Pozivu za podnošenje prijava za inicijativu Unije "Europska prijestolnica kulture za 2020. godinu u Republici Hrvatskoj"
 15. Donošenje:
  a) Odlukaoprijenosupravavlasništva k.č. 154/61, k.č. 154/62, k.č. 5180/2 i dijela k.č. 5177/1 sve k.o. PUlau korist Pulasportd.o.o.
  b) Odluke o davanju prethodne suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Pula Sport d.o.o.
 16. DonošenjeOdlukeodonošenjuObavijestionamjeridavanjakoncesijenapomorskomdobruusvrhuizgradnjeigospodarskogkorištenjaski-liftanalokaciji"UvalaValovine" uPuli
 17. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Pula-Pola za 2016. godinu

Poziv

Zapisnik