2008. godina

42. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

U srijedu, 29. listopada 2008. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održana je 42. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule, na kojoj je usvojen slijedeći

DNEVNI RED

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 41. sjednice Gradskog vijeća od 01.10.2008. godine
 3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Javne ustanove Pula Sport
 4. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Pule
 5. Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Pule
 6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o određivanju imena ulica i trgova u Gradu Puli
 7. Donošenje Odluke o radnom vremenu u djelatnosti trgovine
 8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o organiziranju prometne jedinice mladeži za 2008. godinu
 9. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu komunalnih poslova održavanja svijetleće prometne signalizacije
 10. Donošenje Odluke o kulturnoj suradnji između Grada Pečuha i Grada Pule
 11. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za prvo polugodište 2008. godine
 12. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta javne vatrogasne postrojbePula
 13. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Škole za odgoj i obrazovanje - Pula
 14. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Monte Zaro
 15. Donošenje Rješenja o imenovanju člana Odbora za društvene djelatnosti