2007. godina

32. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

U ponedjeljak, 10. prosinca 2007. godine, s početkom u 17,00 satiu Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održana je 32. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule, na kojoj je usvojen slijedeći

DNEVNI RED

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 31. sjednice Gradskog vijeća od 28.11.2007.
 3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju zaštite i spašavanja na području grada Pule
 4. Donošenje Zaključka o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Pule za 2008. godinu
 5. Donošenje Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za lokalnu samoupravu za 2008. godinu
 6. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2008. godine
 7. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2008. godini za Grad Pulu
 8. Donošenje Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, sport i tehničku kulturu Grada Pule u 2008. godini
 9. Donošenje Odluke o utvrđivanju Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Pule u 2008. godini
 10. Donošenje Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pule u 2008. godini
 11. Donošenje Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za kulturu u 2008. godini
 12. Donošenje Proračuna Grada Pule za 2008. godinu
 13. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2008. godinu