2007. godina

31. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

U srijedu, 28. studenoga 2007. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održana je 31. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule, na kojoj je usvojen slijedeći

DNEVNI RED

  1. Vijećnička pitanja
  2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 30. sjednice Gradskog vijeća od 30.10.2007.
  3. Donošenje Izmjena Statuta Grada Pule
  4. Donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Upravnih tijela Grada Pule
  5. Donošenje Odluke o osnivanju gradskog savjeta mladih Grada Pule