2007. godina

28. sjednica Gradskog vijeće Grada Pule

U srijedu, 26. rujna 2007. godine, s početkom u 17,00 satiu Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održana je28. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule, na kojoj je usvojen slijedeći

DNEVNI RED

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 27. sjednice Gradskog vijeća od 28.08.2007.
 3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju kapitalnih javnih i komunalnih objekata
 4. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2007. godine
 5. Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2007. godini u Grad Puli
 6. Donošenje Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, sport i tehničku kulturu Grada Pule za 2007. godinu
 7. Donošenje Odluke o utvrđivanju Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Pule u 2007. godini
 8. Donošenje Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pule za 2007. godinu
 9. Donošenje Zaključka o izmjeni Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za kulturu za 2007. godinu
 10. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2007. godinu
 11. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2007. godinu
 12. Donošenje Odluke o suradnji između gradova Villefranche-de-Rourgue (Republika Francuska) i Pule (Republika Hrvatska)
 13. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za prvo polugodište 2007. godine
 14. Donošenje Rješenja o imenovanju člana Sveučilišnog savjeta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli