2007. godina

26. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

U srijedu, 08. kolovoza 2007. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održana je 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule, na kojoj je usvojen slijedeći

DNEVNI RED

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 25. sjednice Gradskog vijeća od 02.07.2007.
 3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2006. godinu Monte Giro d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Monte Giro d.o.o. Pula sa sjednice održane 19. lipnja 2007. godine
 4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2006. godinu Tržnice d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Tržnice d.o.o. Pula sa sjednice održane 05. lipnja 2007. godine
 5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju Društva Luka Pula d.o.o. Pula za 2006. godinu i Izvješća Nadzornog odbora Luka Pula d.o.o. Pula sa sjednice održane 11. lipnja 2007. godine
 6. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2006. godinu Pula Herculanea d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Pula Herculanea d.o.o. Pula sa sjednice održane 06. lipnja 2007. godine
 7. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula
 8. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Šijana
 9. Donošenje Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća
  a) Donošenje Odluke o razrješenju dužnosti člana Gradskog poglavarstva Grada Pule
  (Anđela Lanza)
  b) Donošenje Odluke o razrješenju dužnosti člana Gradskog poglavarstva Grada Pule(Ksenija Družetić-Božić)