Arhiva Gradskog vijeća 2009. - 2013.

3. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

U utorak, 14. srpnja 2009. godine s početkom u 17,00 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1, održat će se 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći

DNEVNI RED

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Pule od 23.06.2009.godine
 3. Donošenje Zaključka o izmjeni Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za lokalnu samoupravu Grada Pule za 2009. godinu
 4. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2009. godine
 5. Donošenje Izmjena i dopunaProgramaodržavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
 6. Donošenje Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, sport i tehničku kulturu Grada Pule za 2009. godinu
 7. Donošenje Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o usvajanjuProgramajavnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pule za 2009. godinu
 8. Donošenje Zaključka o izmjeni Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za kulturu za 2009. godinu
 9. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2009. godinu
 10. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2009. godine
 11. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o načinu financiranja mjesnih odbora i Plana malih komunalnih akcija mjesnih odbora na području Grada Pule
 12. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o određivanju nagrade za rad članovima školskih odbora osnovnih škola Grada Pule
 13. Donošenje Statuta Grada Pula - Pola
 14. Donošenje Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pula-Pola
 15. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Javne ustanove Pula Sport