Arhiva akata Gradskog poglavarstva za 2009. godinu

132. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

132. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule, održana dana 12. svibnja 2009. godine, s početkom u 11.00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.
Na sjednici je usvojen slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 131. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
 2. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pule u ožujku 2009. godine
 3. Informacija o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za mjesec ožujak 2009. godine
 4. Informacija o intervencijama Hitne medicinske pomoći za mjesec siječanj 2009. godine
  - Informacija o intervencijama Hitne medicinske pomoći za mjesec veljaču 2009. godine
  - Informacija o intervencijama Hitne medicinske pomoći za mjesec ožujak 2009. godine
 5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu besplatnog telefona za razdoblje od 01.03. do 31.03. 2009. godine
 6. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnji obračun Javne vatrogasne postrojbe Pula za 2008. godinu
 7. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Pula za razdoblje od 01.01. - 31.12. 2008. godine i na Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Pula za 2008. godinu
 8. Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave u predmetu nabave uredskog materijala, Evidencijski broj nabave 2/09
 9. Donošenje Zaključka o preuzimanju pokroviteljstva nad međunarodnim boksačkim turnirom "Arena Cup" 2009.
 10. Donošenje Zaključka o odobrenju rada u produženom radnom vremenu ugostiteljskom objektu P 14
 11. Donošenje Plana lokacija za postavu gradskih satova
 12. Donošenje Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora
 13. Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave radova na gradnji dijela Ulice Jasne Crnobori u Puli
 14. Donošenje Odluke o stupanju u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika poslovnog prostora u Puli, Giardini br. 18
 15. Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga sporazuma o raskidu nagodbe - Kalčić Damir
 16. Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga Sporazuma o obročnom plaćanju duga, ULJANIK TESU SZZ d.o.o.
 17. Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga Sporazuma o obročnom plaćanju duga ULJANIK TESU d.d. Pula
 18. Donošenje Odluke o objavi poziva za prikupljanje zahtjeva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Pule
 19. Donošenje Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina
 20. Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave - Klaudio Keba
 21. Donošenje Odluke o sklapanju nagodbe i izdavanju tabularne isprave - Nada Uležić
 22. Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave - Branka i Daniel Crnošija
 23. Donošenje Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za provođenje upisa u dječje vrtiće
 24. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o upisu djece u Predškolsku ustanovu Dječji vrtići
 25. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o upisu djece u Predškolsku ustanovu - Istituzione prescolare Rin Tin tin Pula - Pola
 26. Donošenje Odluke o početku postupka javne nabave sklapanjem ugovora o isporuci javnih usluga iz dodatka II B Zakona u predmetu nabave usluga pripreme i dostave hrane starim i nemoćnim osobama s prebivalištem u gradu Puli, Evidencijski broj nabave 4/2009
 27. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Akcijski plan suzbijanja ovisnosti u Gradu Puli za 2009. godinu
 28. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Informacije o rezultatima monitoring programa za prvo tromjesečje 2009. godine
 29. Donošenje Zaključka o imenovanju članova kulturnih vijeća Grada Pule
 30. Donošenje Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec travanj 2009. godine
 31. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Javne ustanove Pula Sport
 32. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina radi postave naprava za prodaju suvenira, nakita, numizmatike, slika, knjiga, portretiranje, tetoviranje, te prodaju sladoleda i pića i sl.
 33. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina u svrhu postave naprava za pečenje plodina, te prodaju cvijeća i svijeća
 34. Donošenje Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o zakupu neizgrađenog građevinskog zemljišta
 35. Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za obavljanje usluge tehnološkog nadzora i kontrolnih ispitivanja na rekonstrukciji Ulice Prekomorskih brigada u Puli
 36. Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave - Antić Drago
 37. Donošenje Odluke o izdavanju tabularane isprave - Lupurović Sofija
 38. Donošenje Odluke o potpunom oslobađanju plaćanja naknade za priključenje građevina na sustav opskrbe pitkom vodom, te na sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda (Opća bolnica Pula)
 39. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti Skupštini trgovačkog društva Tržnica d.o.o. Pula kod odlučivanja o rasporedu dobiti za 2008. godinu
 40. Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga nagodbe u predmetu Ružić Dragica
 41. Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga nagodbe u predmetu Špercel Renata i Fabijanić Damir
 42. Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga nagodbe u predmetu Pavlić Ljubomir
 43. Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu izgrađenu na lokaciji Vernalska 11 u Puli
 44. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekata
 45. Donošenje Odluke o potupnom oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju objekta dječjeg vrtića, mjesnog odbora i bazena Osnovne škole Veli Vrh
 46. Donošenje Odluke o otpustu duga - Padjen Carlo