Arhiva akata Gradskog poglavarstva za 2009. godinu

117. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

117. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule, održana dana 15. siječnja 2009. godine, s početkom u 11.00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.
Na sjednici je usvojen slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 116. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
 2. Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave izrade Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule Evidencijski broj: 1/09
 3. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o ispravci grešaka u Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Provedbenog urbanističkog plana "Stari Grad Pula"
 4. Donošenje Zaključka o sporazumnom raskidu ugovora br. 5399 o izradi Detaljnog plana uređenja marine "Veruda"
 5. Donošenje Zaključka o sporazumnom raskidu ugovora br. 5374 o izradi Detaljnog plana uređenja "Brodogradilište Pula"
 6. Donošenje Odluke o davanju u najam stana (Šostar Dorijana)
 7. Donošenje Odluke o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti radi izgradnje i održavanja kabelske kanalizacije u korist HEP d.o.o. - KB 10(20) kV TS Puntižela - TS Štinjan Trsine, primarna NN mreža iz TS Štinjan Trsine
 8. Donošenje Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za drugo polugodište 2008. godine
 9. Donošenje Odluke o sklapanju nagodbe između Grada Pule i Marije Radovan
 10. Donošenje Zaključka o ispravku Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina Klasa: 944-05/08-01/120, Urbroj: 2168/01-04-04-02-0330-08-2 od 18. prosinca 2008.
 11. Donošenje Zaključka o ispravku Odluke o sklapanju nagodbe između Grada Pule i Luce Perković, Klasa: 944-05/08-01/38, Urbroj: 2168/01-04-04-02-0330-08-4 od 11. prosinca 2008.
 12. Donošenje Odluke o načinu provedbe natječaja za izbor investitora i strateškog partnera radi izgradnje podzemnog garažnog i poslovnog objekta - lokacija "Karolina"
 13. Donošenje Zaključka o pokroviteljstvu SP u rukometu Croatia 2009.