Notifiche

21/12/2022

Imenovana tri nova člana Kulturnih vijeća Grada Pule - Pola

Dana 20.10.2022. godine objavljen je Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Kulturnih vijeća Grada Pule – Pola i to za:

  • jednog (1) člana Kulturnog vijeća za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti,
  • jednog (1) člana Kulturnog vijeća za likovnu umjetnost,
  • jednog (1) člana Kulturnog vijeća za inovativne umjetničke i kulturne prakse.

Javni poziv upućen je javnom objavom i elektroničkom poštom ustanovama u kulturi, umjetničkim organizacijama i udrugama, te drugim pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost u području kulture za podnošenje pisanih i obrazloženih prijedloga kandidata.

U roku za dostavu prijedloga kandidata zaprimljeno je sedam prijava predlagatelja kojima su predložena tri kandidata za člana Kulturnog vijeća za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti, četiri prijave predlagatelja kojima su predložena četiri kandidata za Kulturno vijeće za interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse te deset prijava predlagatelja kojima je predloženo pet kandidata za člana Kulturnog vijeća za likovnu umjetnost.

Gradonačelnik Grada Pula-Pola dana 16. prosinca 2022. godine donio je Zaključak o imenovanju članova Kulturnih vijeća Grada Pule-Pola kojim se

imenuju 3 nova člana Kulturnih vijeća Grada Pule-Pola i to:

- Sebastian Stell , za člana Kulturnog vijeća za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti,

- Matija Debeljuh, za člana Kulturnog vijeća za interdisciplinarne i nove umjetničke i

kulturne prakse,

- Marko Človek, za člana Kulturnog vijeća za likovnu umjetnost.

Mandat novih imenovanih članova Kulturnih vijeća je do 18. veljače 2024. godine, odnosno do isteka mandata članova Vijeća umjesto kojih su imenovani.