Projekt: Ne budi u pensiru, s nami si na miru - Pružanje usluge pomoći u kući na području Grada Pule

PODIJELI
14 / 04 / 2021

Naziv projekta:Ne budi u pensiru, s nami si na miru - Pružanje usluge pomoći u kući na području Grada Pule

Naziv programa: ITU Mehanizam; Europski socijalni fond – ESF; Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“; Specifični cilj 9.iv.2. - Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije u Urbanom području Pula

Nositelj projekta:Grad Pula-Pola

Partneri na projektu: Hrvatski crveni križ-Gradsko društvo Crvenog križa Pula

Sažetak aktivnosti:

Svrha projekta "Ne budi u pensiru, s nami si na miru - Pružanje usluge pomoći u kući na području Grada Pule" je uspostavljanje i razvijanje nove izvaninstitucionalne socijalne usluge pomoći u kući na području Grada Pule. Opći cilj projekta je poticanje prijelaza s institucionalnih socijalnih usluga na usluge zajednice, a specifični ciljevi projekta su pružanje podrške procesu deinstitucionalizacije podizanjem svijesti javnosti, razvoj i širenje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga pomoći u kući i jačanje kapaciteta osoba koje rade sa starijim osobama za pružanje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga pomoći u kući na području Grada Pule.

Ciljne skupine projekta su osobe starije od 65 g. s područja Grada Pule i osobe koje pružaju izvaninstitucionalnu socijalnu uslugu pomoći u kući starijim osobama na tom području. Krajnji korisnici projekta su članovi obitelji starijih osoba uključenih u projekt i ostali građani. Jedan od najvažnijih demografskih procesa i problema u suvremenom svijetu je starenje stanovništva. Obzirom na produženi životni vijek i nizak natalitet u zadnjih nekoliko desetljeća u RH došlo je do porasta udjela starijeg stanovništva što zahtijeva proširenje institucijskih i izvaninstitucionalnih kapaciteta skrbi o starijima. Prema podacima DZS-a iz 2017. godine 19,8% stanovništva čine osobe starije od 65 g., odnosno 818.300 stanovnika od ukupno 4.124 .531 milijuna. Najveći porast udjela stanovništva starijeg od 65 g. u 2018. godini bilježi Istarska županija s 20,52%. Prema procjeni iz 2015. na području IŽ živjele su 41.683 starije osobe, a 2018. godine 45.144 što ukazuje na znatno povećanje udjela starijeg stanovništva.

Intenzitet procesa starenja stanovništva mjeri se koeficijentom starosti koji pokazuje udio osoba starijih od 60 g. u ukupnom broju stanovnika. Kada koeficijent dostigne 12% smatra se da je stanovništvo tog područja počelo starjeti. Koeficijent starosti za Grad Pulu iznosi 26,1%. Na području Grada Pule primjetna su negativna demografska kretanja, starenje stanovništva te nejednaka rasprostranjenost institucija socijalne skrbi. Pružanje usluga socijalne skrbi za starije osobe mahom je vezano uz institucije i to prije svega domove za starije i nemoćne, a izvaninstitucionalne socijalne usluge u zajednici nedovoljno su razvijene. Starije osobe identificirane su kao socijalno ugrožena skupina koja treba odgovarajuću skrb kako bi se što kvalitetnije i aktivnije uključile u život zajednice. Broj podnesenih zahtjeva za domski smještaj na području Grada Pule bilježi stalni porast.

Provedba predviđenih projektnih aktivnosti rezultirat će dužim zadržavanjem starijih osoba u svojim kućanstvima, čime se prevenira institucionalizacija novih korisnika i smanjuju se liste čekanja na domski smještaj. Također, promicanjem aktivnog starenja pozitivno se utječe na socijalno uključivanje starijih osoba u lokalnu zajednicu čime se unaprjeđuje kvaliteta života starijih osoba i njihovih obitelji s područja Grada Pule. Projektnim aktivnostima se dodatno jačaju kapaciteti osoba koje rade sa starijim osobama što rezultira kvalitetnijom izvaninstitucionalnom socijalnom uslugom, a putem promotivne javne kampanje informira se i osvješćuje javnost o važnosti procesa deinstitucionalizacije. Provođenje procesa deinstitucionalizacije obveza je RH sukladno Europskoj konvenciji o ljudskim pravima i Strategiji Europa 2020. te je istaknut kao prioritet u području socijalnog uključivanja u svim nacionalnim strateškim dokumentima.

Ukupna vrijednost projekta: 1.915.901,12 kn

Stopa sufinanciranja EU: 100%

Razdoblje provedbe: 30.06.2021. – 30.06.2023.

Za više informacija o fondovima: