Postupanje s napuštenim i izgubljenim životinjama

Pas_02.jpgSklonište za životinje - Higijenski servis

 

 

 

 

 


Postupanje s napuštenim i izgubljenim životinjama utvrđeno je slijedećim zakonima i propisima:

Zakon o zaštiti životinja (NN 102/17, 32/19) uređuje odgovornost, obveze i dužnosti fizičkih i pravnih osoba radi zaštite životinja, što uključuje zaštitu njihovog života, zdravlja i dobrobiti, način postupanja sa životinjama; uvjete koji su potrebni za zaštitu životinja pri držanju, uzgoju, prijevozu, obavljanju pokusa, klanju i usmrćivanju životinja, držanju životinja u zoološkim vrtovima, na predstavama i natjecanjima životinja, prilikom prodaje kućnih ljubimaca te postupanje s napuštenim i izgubljenim životinjama. Svaki vlasnik odnosno posjednik životinje mora brinuti da se njegova životinja ne razmnožava nekontrolirano. Za sve potomke svojih životinja vlasnik odnosno posjednik snosi odgovornost  te  nekontrolirano razmnožavanje mora spriječiti ili u vidu trajne sterilizacije/kastracije ili kontrole životinje u periodu tjeranja ženke.
Zakon o zaštiti životinja stupio je na snagu 18. listopada 2017. godine.
Zakon je usklađen s europskim i svjetskim standardima vezano za dobrobit životinja.

Pavilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje (NN 99/2019, 8/2021) propisani su uvjeti kojima isti moraju udovoljavati s obzirom na smještaj, način izgradnje, opremu, način rada i osiguranje veterinarsko-zdravstvene zaštite životinja. Nadzor nad radom objekta vrši državni inspektorat. Treba naglasiti da navedeni Pravilnik vrlo precizno određuje: lokaciju za smještaj objekta na način da se ne narušavaju rad i cjelovitost već postojećih objekata i ne onečišćuje okoliš, nadalje uvjete koje moraju osigurati kako bi udovoljili potrebama životinja smještenih u njima, način prijema životinja, postupanje sa životinjama, čišćenje životinja, dehelmintizaciju i tretiranje protiv nametnika, obavezu traženja posjednika životinje putem sredstava javnog priopćavanja i osiguravanje veterinarske zaštite zdravlja životinja.

Zakon o veterinarstvu (NN 82/13,148/13,115/18, 55/21) uređuje zaštitu zdravlja životinja, provedbu mjera veterinarskog javnog zdravstva, unapređivanje reprodukcije životinja, veterinarsku zaštitu životinja, službene kontrole i inspekcijski nadzor u području veterinarstva. Prema odredbama Zakona o veterinarstvu svi psi moraju biti označeni na propisani način mikročipom i svi označeni psi moraju biti upisani u Središnji upisnik pasa, a posjednik mora posjedovati propisanu ispravu o upisu i cijepljenju psa protiv bjesnoće. Svi psi moraju biti označeni mikročipom najkasnije do 90 dana od dana štenjenja pri čemu se izdaje Putovnica za kućne ljubimce. Posjednik je obavezan prijaviti nabavu psa, odnosno odjaviti psa u slučaju svakog gubitka posjeda životinje (nestanak, prodaja,darovanje, uginuće) u roku od 14 dana od nastalog događaja nadležnoj veterinarskoj organizaciji.

U članku 45. Zakona o veterinarstvu utvrđuje se da:

(1) Psi moraju biti označeni mikročipom najkasnije 90 dana od dana štenjenja.
(2) Svi psi, mačke i pitome vretice koji su označeni moraju biti upisani u Upisnik kućnih ljubimaca koji vodi Uprava.
(3) Vlasnik psa mora posjedovati Putovnicu za kućne ljubimce propisanu Odlukom Komisije 2003/803/EZ od 26. studenoga 2003. kojom se utvrđuju obrasci putovnica za kretanje pasa, mačaka i pitomih vretica unutar Zajednice (SL L 312, 27. 11. 2003.), (u daljnjem tekstu: Putovnica).
(4) Izdavanje Putovnice i unošenje podataka iz stavka 8. ovoga članka u Upisnik kućnih ljubimaca te cijepljenje pasa, mačaka i pitomih vretica, obveza je veterinarske organizacije i ambulante veterinarske prakse koje su za to ovlaštene.
(5) Za troškove označavanja i izdavanja Putovnice te upisa pasa, mačaka i pitomih vretica u Upisnik kućnih ljubimaca, posjednik plaća naknadu čiju visinu pravilnikom utvrđuje ministar.
(6) Posjednik je obvezan prijaviti nabavu psa, odnosno odjaviti psa u slučaju svakog gubitka posjeda životinje (nestanka, prodaje, darovanja, uginuća) u roku od 14 dana od nastalog događaja pravnoj ili fizičkoj osobi iz stavka 4. ovoga članka.
(7) Psi nad kojima nisu provedene propisane mjere iz stavka 4. ovoga članka smještaju se u sklonište na teret posjednika, odnosno jedinice lokalne samouprave ako posjednik nije poznat, a koje se mogu darovati, prodati ili usmrtiti u skladu s odredbama posebnog propisa o zaštiti životinja.
(8) Oblik, sadržaj i način vođenja Upisnika kućnih ljubimaca pravilnikom propisuje ministar.
(9) Uvjete i način označavanja te oblik obvezne oznake pravilnikom propisuje ministar ako propisima EU nije drugačije propisano.

Pravilnikom o označavanju pasa ( NN 72/10) se propisuje način označavanja pasa, oblik obvezne oznake označavanja pasa - mikročip te sadržaj i oblik upisnika pasa..

Temeljem odredbi Zakona o zaštiti životinja i Zakona o veterinarstvu Grad Pula donio je Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjete i način držanja vezanih pasa, držanje kućnih ljubimaca u zajedničkim prostorijama  i dvorištima zgrada , boravak i kupanje pasa na plažama, izvođenje pasa na javne površine i uvođenje u  sredstva javnog gradskog prijevoza te postupanju s napuštenim i izgubljenim životinjama («Službene novine» Grada Pule br.5/16).

Nadzor nad provedbom ove odluke provodi komunalno redarstvo Grada Pule  i ako je posebnim propisima propisano nadležna inspekcija državnog inspektorata. Komunalni redar pregledava isprave i dokumentaciju o životinji, očitava mikročip te može ući u prostorije gdje se drže kućni ljubimci.  Obavljanje poslova skupljanja napuštenih i izgubljenih životinja financiraju jedinice lokalne samouprave.

Grad Pula je sa Veterinarskom ambulantom Pula d.o.o. u sklopu koje je Sklonište za životinje, ugovorno definirao poslove  skloništa za životinje za zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja u 2022. godini

Mačke se u pravilu udomljavaju ili vračaju u prvobitno mjesto boravka nakon sterilizacije ukoliko je posjednik životinje nepoznat, ili se vraćaju vlasniku ako je isti poznat.

Kontakt:

Veterinarska ambulanta Pula d.o.o                                                                                      
Dinka Trinajstića 1, 52 100 Pula
Tel:    052/541-100
Fax:  052/393-141
Mob:  098 98 11 666
Web: www.veterinarskastanicapula.hr 
e-mail: vet.st.pula@pu.htnet.hr

Sklonište za životinje 

U Proračunu Grada Pule osiguravaju se sredstva za obavljanje poslova zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja. Dužnosti jedinica lokalne samouprave vezano za postupanje s napuštenim i izgubljenim životinjama  utvrđene su  Zakonom o zaštiti životinja te  Zakonom o veterinarstvu.

Sklonište za životinje je objekt u kojem se smještaju i zbrinjavaju napuštene i izgubljene životinje gdje im se osigurava potrebna pomoć. Sklonište za životinje može osnovati fizička ili pravna osoba. Ako nije osnovano sklonište njegovo osnivanje i rad financira jedna ili više jedinica lokalne uprave na  području područne (regionalne) samouprave u skladu s njihovim potrebama.

Grad Pula vrši zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja u 2022. godini putem Veterinarske ambulante Pula u čijem je sastavu Sklonište za životinje. Postojeće sklonište ima rješenje nadležnog Ministarstva. Poslove zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja obavljaju djelatnici Veterinarske ambulante Pula d.o.o.

Kontakt:

Veterinarska ambulanta Pula d.o.o.
Dinka Trinajstića 1, 52 100 Pula
Tel: 541-100
Fax: 393-141
Mob: 098 98 11 666
Web: www.veterinarskastanicapula.hr
e-mail: vet.st.pula@pu.htnet.hr

 

Postupanje s nusproizvodima životinjskog podrijetla - uklanjanje lešina s javnih površina

Postupanje s nusproizvodima je profilaktička mjera usmjerena na otkrivanje, sprječavanje pojave, suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih i nametničkih bolesti ljudi i životinja i mjera veterinarske zaštite okoliša.

Grad Pula osigurava u Proračunu Grada Pule sredstva za rad Higijeničarske službe, te snosi troškove za uklanjanje lešina. Poslove utilizacije i neškodljivog uklanjanja lešina, konfiskata i životinjskih proizvoda obavlja Higijeničarska služba pri Veterinarskoj ambulanti Pula.

Pravilnik o načinu postupanja s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (NN br. 87/09) propisuje način postupanja s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi, te veterinarsko-zdravstveni uvjeti za: sakupljanje, prijevoz, uskladištenje, postupanje, preradu i uporabu ili uništavanje nusproizvoda, da bi se spriječilo da ti proizvodi postanu opasni za zdravlje ljudi i životinja te okoliš.

Nusproizvodi životinjskog podrijetla su cijeli životinjski trupovi ili dijelovi trupova te proizvodi životinjskog podrijetla, koji nisu namijenjeni prehrani ljudi, uključujući jajašca, embrije i sjeme. Objekt za skladištenje lešina, konfiskata i životinjskih proizvoda nalazi se na lokaciji Kaštjun. Inspekcijski nadzor u području primjene odredbi ovoga Pravilnika obavljaju veterinarski inspektori državnog inspektorata.

Kontakt:

Veterinarska ambulanta Pula d.o.o.
Dinka Trinajstića 1.
Tel: 541-100; Fax: 393 141
Mob: 098 98 11 666
Web:www.veterinarskastanicapula.hr
E-mail:vet.st.pula@pu.htnet.hr