Ponovna javna rasprava o prijedlozima II. Ciljanih izmjena i dopuna PPU Grada Pule, I. Ciljanih izmjena i dopuna GUP Grada Pule, Odluke o stavljanju izvan snage dijela PUP Stari Grad Pula te UPU Riva

Ponovna javna rasprava o prijedlozima II. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule

Ponovna javna rasprava o prijedlozima I. Ciljanih izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule

Ponovna javna rasprava o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage dijela Provedbenog urbanističkog plana "Stari Grad Pula"

Ponovna javna rasprava o prijedlozima Urbanističkog plana uređenja Riva