Odluka o izradi II Ciljanih Izmjena i dopuna PPU GR, I ciljanih Izmjena i dopuna GUP GP, stavljanju izvan snage dijela PUP "Stari Grad Pula", te izradi UPU "Riva"