Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Pročelnica

Ingrid Bulian
Adresa: Forum 2
Telefon: 052/371-848
E-mail: ingrid.bulian@pula.hr

Upravni odjel za prostorno planiranje, uređenje i zaštitu okoliša obavlja:

  • poslove iz područja prostornog planiranja i uređenja radi stvaranja pretpostavki za racionalno, kvalitetno upravljanje i zaštitu prostora, praćenje stanja u prostoru, te za uređenje građevinskog zemljišta,
  • poslove uspostave informacijskog sustava prostornog uređenja kao kružnog procesa međusobno povezanih aktivnosti prostornog uređenja čija će stalnost i neprekidnost pridonijeti očuvanju prostornih vrijednosti, ostvarenju i usuglašavanju interesa i utvrđivanju prioriteta djelovanja,
  • poslove zaštite i očuvanja graditeljskog naslijeđa, valorizacijom te pripremom podataka i dokumentacije,
  • poslove vezane uz zaštitu okoliša, a naročito poslove izrade i provedbe dokumenata zaštite okoliša, provođenja monitoringa pojedinih elemenata okoliša, pripreme i izrade stručnih podloga za pripremu planova intervencija u okoliš i programa sanacija ugroženih dijelova okoliša, te provođenje postupaka procjene utjecaja na okoliš, sve u cilju očuvanja i unapređenja stanja u okolišu, racionalnog korištenja prirode i njenih dobara te očuvanja estetskih vrijednosti krajolika,
  • poslove vezane uz planove i mjere od utjecaja na klimatske promjene sa posebnim naglaskom na korištenje obnovljivih izvora energije i energetsku učinkovitost,
  • upravne poslove prostornog uređenja i graditeljstva koji se odnose na izdavanje akata za provedbu dokumenata prostornog uređenja.

U ovom se Upravnom odjelu obavljaju i drugi poslovi koji temeljem važećih propisa ili po svojoj naravi spadaju u njegov djelokrug.