Odsjek za opće poslove

U Odsjeku za opće poslove obavljaju se :

  • organizacijski, pravno, savjetodavni i stručno-administrativni poslovi koji se odnose  na poslove opće uprave,
  • poslovi pisarnice,
  • poslovi ekonomata za sva upravna tijela Grada,
  • kadrovski poslovi za potrebe upravnih tijela Grada,
  • postupci svih vrsta nabava (javne i jednostavne) iz nadležnosti ovog Upravnog odjela, Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i Upravnog odjela za financije i gospodarstvo,
  • postupci objedinjene javne nabave za pojedine nabavne kategorije za potrebe trgovačkih društava, ustanova, osnovnih škola u kojima je Grad vlasnik, odnosno osnivač,
  • tekuće i investicijsko održavanje prostora objekata u kojima ureduju upravna tijela Grada i prostora mjesnih odbora,
  • pomoćno-tehnički poslovi za potrebe upravnih tijela Grada
  • poslovi vezani uz financiranje vatrogastva i gorske službe spašavanja,
  • drugi opći poslovi sukladno posebnim propisima.

U Odsjeku za opće poslove ustrojavaju se:
- Pododsjek održavanja objekata
- Pododsjek pisarnice.