Odsjek za mjesnu i manjinsku samoupravu 

U Odsjeku za mjesnu i manjinsku samoupravu obavljaju se:

  • organizacijske, pravne, savjetodavne i stručno-administrativne poslove iz djelokruga rada  mjesnih odbora i vijeća nacionalnih manjina,
  • poslove ostvarivanja prava nacionalnih manjina,
  • poslove mjesne samouprave,
  • poslove u vezi s neposrednim sudjelovanjem građana u odlučivanju.