Upravni odjel za opću upravu i mjesnu samoupravu

Upravni odjel za opću upravu i mjesnu samoupravu obavlja:

  • organizacijske, pravne, savjetodavne i stručno-administrativne poslove koji se odnose  na poslove opće uprave,
  • poslove pisarnice,
  • poslove ekonomata za sva upravna tijela Grada,
  • kadrovske i pomoćno-tehničke poslove za potrebe upravnih tijela Grada,
  • postupke svih vrsta nabava (javne i jednostavne) iz nadležnosti ovog Upravnog odjela, Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i Upravnog odjela za financije i gospodarstvo,
  • postupke objedinjene javne nabave za pojedine nabavne kategorije za potrebe trgovačkih društava, ustanova, osnovnih škola u kojima je Grad vlasnik, odnosno osnivač upravnih tijela Grada,
  • tekuće i investicijsko održavanje skloništa, prostora mjesnih odbora i objekata u kojima ureduju upravna tijela Grada,
  • poslove zaštite na radu, civilne zaštite, zaštite od požara, vatrogastvo i prirodne nepogode,
  • organizacijske, pravne, savjetodavne, stručno-administrativne i pomoćno-tehničke poslove iz djelokruga rada mjesnih odbora i vijeća nacionalnih manjina,
  • poslove informatike.

U ovom se Upravnom odjelu obavljaju i drugi poslovi koji temeljem važećih propisa ili po svojoj naravi spadaju u njegov djelokrug, te poslovi za koje se ne može utvrditi stvarna nadležnost na temelju zakona niti je to moguće utvrditi po njihovoj naravi.

U Upravnom odjelu za obavljanje poslova i zadataka iz njegove nadležnosti ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

1. Odsjek za opće poslove
2.Odsjek za zaštitu
3. Odsjek za mjesnu i manjinsku samoupravu
4.  Odsjek za informatiku

U Upravnom odjelu sistematizirano je 24 radna mjesta s 33 izvršitelja.