Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Grad Pula uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15).

"Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti."

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Službenik za informiranje
Grad Pula informira javnost pravodobnim objavljivanjem informacijama o svom radu na internetskim stranicama, službenim novinama Grada Pule i Središnjem katalogu službenih dokumenata RH.

Zahtjevi za pristup informacijama podnose se na niže navedenom obrascu (Interni akti i obrasci), poštom ili predajom u pisarnicu na adresu: Grad Pula-Pola, Stara tržnica 1, 52100 Pula ili putem e-mail adrese: pisarnica@pula.hr 

Službenik za informiranje
Eva Barbir
tel: +385 (0) 371 715
email: pisarnica@pula.hr

Naknada za pristup informacijama
Grad Pula ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koji se naplaćuju prema Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine« 12/14).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

 1. preslik jedne stranice veličine A4 - 0,25 kuna
 2. preslik jedne stranice veličine A3 - 0,50 kuna
 3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 - 1,00 kuna
 4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 - 1,60 kuna
 5. elektronički zapis na jednom CD-u - 4,00 kuna
 6. elektronički zapis na jednom DVD-u - 6,00 kuna
 7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije - 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.
 8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik - 0,80 kuna
 9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis - 1,00 kuna.

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

NAPOMENA:
Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga.
Korisnik prava na informaciju dužan je unaprijed u cijelosti uplatiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova odnosno troška dostave u roku od 8 dana,
na žiro račun Grada Pule IBAN: HR9523600001835900006, 
poziv na broj: HR68 7706-OIB uplatitelja. 
Ako korisnik prava na pristup informaciji u roku ne položi utvrđeni mu iznos, smatrat će se da je odustao od zahtjeva. Grad Pula izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.

Pravo na pristup informacijama uređuju:

Opći propisi

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13 i 85/15),
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12),
 • Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12),
 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96, 79/07),
 • Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13),
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00, 65/09, 144/12),
 • Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13),
 • Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 83/14),
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 83/14),
 • Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14),
 • Popis tijela javne vlasti (»Narodne novine«, broj 19/10).


Propisi EU

 • Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora,
 • Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije
 • Direktiva 2013/37/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o Izmjeni Direktive 2003/98/EZ o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora

Interni akti i obrasci