Odsjek za Europske politike

Kontakt:

Forum 1, 52 100 Pula
tel: 052/371-734
fax: 052/222-990

Odsjek obavlja organizacijske i stručno-administrativne poslove koordinacije, pripreme i izrade projekata i programa vezano uz pripremu za pozive na dostavu projektnih prijedloga fondova EU, te drugih međunarodnih i nacionalnih izvora.