Upravni odjel za komunalni sustav i upravljanje imovinom

p.o. Gradonačelnika pročelnica

Anja Ademi
Adresa: Forum 2
Telefon: 052 / 371- 800
E-mail: anja.ademi@pula.hr

Djelokrug

Upravni odjel za komunalni sustav i upravljanje imovinom obavlja:

  • poslove na uređenju građevinskog zemljišta, a naročito osiguranje sredstava za uređenje građevinskog zemljišta, pribavljanje projekata i druge dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa, građenje u svrhu proširenja i poboljšanja komunalne i druge infrastrukture, sanaciju terena, te poticanje i organizaciju suradnje u svrhu koordinacije gradnje pravnih osoba s javnim ovlastima i drugih subjekata na izgradnji infrastrukture i građevina od općeg interesa, a u cilju osposobljavanja za građenje i rekonstrukciju zgrada u skladu s dokumentima prostornog uređenja i programima gradnje, te s tim u svezi poboljšanja uvjeta života i rada,
  • poslove vezane uz promet, a osobito: inicira prometne studije, provodi istraživanja, koordinira i određuje dinamiku izvođenja intervencija u prometnom sustavu, planira investicije prometnih objekata, izrađuje planove i prati njihovu realizaciju u cilju sustavnog upravljanja i unapređenja prometa,
  • vodi brigu o uređenju naselja, o kvaliteti i unapređenju stanovanja obavljajući poslove uređenja naselja (uređenjem javnih i zelenih površina, prometnica, pješačkih komunikacija, dijelova pomorskog dobra, groblja, fontana i slično), kao i izgradnje svih građevina kojih je investitor Grad Pula,
  • geodetske poslove u dijelu osnivanja i vođenja katastra vodova, izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva,
  • poslove vezane uz gospodarenje i raspolaganje imovinom u svrhu sustavnog upravljanja imovinom u vlasništvu Grada,
  • poslove koordinacije i nadzora rada kao i sudjelovanja u izradi i izvršenju poslovnih planova za potrebe rada trgovačkih društava u komunalnom gospodarstvu,
  • poslove zaštite potrošača,
  • poslove utvrđivanja obveze plaćanja javnih davanja, uključivo i porez na korištenje javnih površina, te provedbe ovrha po istima,
  • poslove redarstva.

U ovom se Upravnom odjelu obavljaju i drugi poslovi koji temeljem važećih propisa ili po svojoj naravi spadaju u njegov djelokrug.