Prijava kuće za odmor

OBAVIJEST OBVEZNICIMA POREZA NA KUĆE ZA ODMOR

Pozivaju se novi vlasnici kuća za odmor na području Grada Pula-Pola kao i postojeći vlasnici, ukoliko prijavljuju promjenu podataka, da dostave prijavu podataka o kući za odmor radi utvrđivanja poreza na kuće za odmor u 2020. godini.

PRIJAVEpodataka o kućama za odmor (mjesto - ulicu i kućni broj, korisnu površinu, podatke o vlasniku) mogu se dostaviti osobno u gradsku pisarnicu Grada Pule-Pola na adresi Stara tržnica 1, poštom na adresu Grad Pula - Pola, Upravni odjel za financije i opću upravu, Polanijev prolaz 2 ili putem elektronske pošte: pisarnica@pula.hr

Rok za dostavu podataka je 31. ožujak 2020. godine.

Molimo da uz PRIJAVE podataka o kućama za odmor dostavite i popratnu dokumentaciju (kopiju zemljišno-knjižnog izvatka, kopiju osobne iskaznice ili putovnice, ugovor o nasljeđivanju ili darovanju, rješenje suda  i dr.).

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području grada Pula-Pola. Kuća za odmor je svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski. Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora. Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti. Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice. Porez na kuće za odmor ne plaća se na odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja služe za smještaj djece u dobi do 15 godina.

Porez na kuće za odmor na području Grada Pula-Pola plaća se u iznosu od 12 kuna/m2 korisne površine kuće za odmor, sukladno Odluci o lokalnim porezima Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule broj 05/2017, 12/2017).

KAZNENE ODREDBE

Kaznene odredbe za ne dostavljanje podataka za utvrđivanje poreza na kuće za odmor propisane su člankom 56. Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16, 101/17). Novčana kazna za fizičku osobu  propisana je u iznosu od 100,00 do 5.000,00 kn. Novčana kazna za pravnu osobu propisana je u iznosu od 2.000,00 do 25.000,00 kn, a za odgovornu osobu u pravnoj osobi u iznosu od 1.000,00 do 10.000,00 kn.

PROPISI

Odluka o lokalnim porezima Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule broj 05/2017, 12/2017)

Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16, 101/17)

Obrazac prijave možete preuzeti ovdje:

 ili ga osobno podignuti u gradskoj pisarnici u uredovno vrijeme.