Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića

 

 I. PRAVNI TEMELJ, OBVEZNIK, IZNOS

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića propisan je Zakonom o lokalnim porezima („Narodne novine” broj 115/16, 101/17) i Odlukom o gradskim porezima Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule broj 05/17, 12/17 i 19/20).
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića plaća se na potrošnju: alkoholnih pića (vinjak, rakija i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području grada Pule.
Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge. Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima na području grada Pule, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.
Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% od utvrđene osnovice.

II. OBRAČUNSKO RAZDOBLJE, ROKOVI, PLAĆANJE

Porez na potrošnju obračunava se za obračunsko razdoblje od prvog do posljednjeg dana u mjesecu i plaća do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Na nepravodobno uplaćeni iznos poreza obračunava se i plaća zakonska kamata. 
Obveznici poreza na potrošnju obvezni su nadležnom upravnom tijelu Grada Pule dostavljati obračunati porez na potoršnju na propisanim PP-MI-PO obrascima do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec. 
Uplatni račun poreza na potrošnju za obveznike koji obavljaju djelatnost na području grada Pule: IBAN: HR 95 2360 0001 8359 0000 6, otvoren kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb, uz obveznu naznaku modela "68", s pozivom na broj odobrenja "1708-OIB OBVEZNIKA". 

III.  DOSTAVLJANJE OBRASCA PP-MI-PO (mjesečnog izvješća o obračunu i uplati poreza na potrošnju)

PP-MI-PO obrazac može se dostaviti:

  1. elektronski, putem FINA certifikata (kartice), koristeći pri tome linkhttps://www.infoprojekt.hr:9000/webporezi/login/5 pod nazivom Mjesečna prijava poreza na potrošnju. Link se nalazi na web stranici Grada Pule - Polawww.pula.hr
  2. osobno u gradsku pisarnicu Grada Pula-Pola na adresi Stara tržnica 1
  3. poštom: Grad Pula, Upravni odjel za financije i opću upravu, Odsjek za proračun i gospodarstvo, 52100 Pula, Polanijev prolaz 2
  4. elektronski, na mail adresupisarnica@pula.hr

Napomena: PP-MI-PO obrasci koji se dostavljaju moraju biti ovjereni/potpisani od strane poreznog obveznika ili knjigovodstvenog servisa kao opunomoćenika.

IV. TUMAČENJE POJMA ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA

Člankom 22. Zakona o lokalnim porezima propisano je da se porez na potrošnju plaća na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima.    Člankom 4. stavkom 3. Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića („Narodne novine” broj 72/13) propisano je koji se proizvodi smatraju bezalkoholnim pićima u smislu toga zakona. Slijedom navedenog, citiranim zakonskim odredbama propisano je što je predmet oporezivanja porezom na potrošnju odnosno koje se vrste pića smatraju alkoholnim i bezalkoholnim pićem.

V. KAZNENE ODREDBE

Kaznene odredbe prema Zakonu o lokalnim porezima, članak 56. stavak 1. do stavak 4.:

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba koja ne obračuna i ne uplati porez na potrošnju odnosno koja ne preda obrazac PP-MI-PO u propisanom roku i to:

  • novčanom kaznom od 2.000,00 do 25.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba,
  • novčanom kaznom od 1.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik ili fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost,
  • novčanom kaznom od 100,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba,
  • novčanom kaznom od 1.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u pravnoj osobi.

VI.  PROPISI

Odluka o lokalnim porezima Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule broj 05/17, 12/17 i 19/20)
Zakon o lokalnim porezima (“Narodne novine”, broj 115/16, 101/17)
Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića („Narodne novine” br. 72/13)