Služba za poslove zastupanja Grada

Pročelnik

Nebojša Nikolić
Adresa: Forum 1
Telefon: 052/371-798
Fax: 052/212-344
E-mail: nebojsa.nikolic@pula.hr

Djelokrug

Služba za poslove zastupanje Grada obavlja organizacijske, pravne, savjetodavne i stručno-administrativne poslove zastupanja Grada iz nadležnosti svih upravnih tijela Grada u svim postupcima koji se vode pred sudovima, javnim bilježnicima i upravnim tijelima.

Služba obavlja organizacijske, pravne, stručno-administrativne poslove zastupanja Grada, i to:

 • obavlja poslove zastupanja Grada Pule iz nadležnosti svih upravnih tijela Grada Pule pred nadležnim sudovima i upravnim tijelima temeljem punomoći Gradonačelnika,
 • po zahtjevu nadležnih upravnih tijela pokreće odgovarajuće postupke iz njihovog djelokruga i vodi postupke sukladno njihovom očitovanju i dostavljenoj dokumentaciji,
 • ulaže pravne lijekove,
 • o posebnom odobrenju nadležnog tijela može priznati tužbeni zahtjev, odreći se tužbenog zahtjeva, povući zahtjev, zaključiti nagodbu ili odustati od redovnog ili izvanrednog pravnog lijeka,
 • pribavlja podatke i spise kao i ostalu potrebnu dokumentaciju od upravnih tijela Grada Pule kao i drugih nadležnih javnih službi za potrebe obavljanja poslova zastupanja,
 • izrađuje nacrte prijedloga akata Gradonačelniku u predmetima u kojima zastupa Grad,
 • obavlja druge stručne poslove (obavještava Gradonačelnika o tijeku postupaka, obavještava upravne odjele i dostavlja im odluke nadležnih sudova i drugih tijela iz područja njihovog djelokuga u kojima je Grad stranka u postupku kako i sukladno sudskim odlukama nadležna tijela u okviru svog djelokruga postupala sukladno sudskim odlukama u daljnjoj neposrednoj primjeni propisa i izradi akata),
 • izrađuje izvješća i analize po okončanim postupcima,
 • izrađuje polugodišnja i godišnja izvješća o svom radu za potrebe Gradonačelnika i Gradskog vijeća,
 • vodi odvojene evidencije o svim vrstama postupaka u kojima zastupa Grad,
 • vodi evidencije predmeta, zakazanih ročišta i rokova za obavljanje pojedinih radnji,
 • vodi prijam pošte kako iz sudske pisarnice tako iz pisarnice Grada Pule,
  radi na permanentom stručnom usavršavanju kroz proučavanja literature i prakse, razmjenom znanja i iskustava i učestvovanjem na stručnim savjetovanjima,
 • provodi upravne postupke određene zakonom.