Pragrande d.o.o.

Logo Pragrande d.o.o.Pragrande d.o.o.

Pragrande d.o.o. Pula
Adresa:
 Trg 1. istarske brigade 14, 52100 Pula
Telefon centrala: 052/638-400
Fax: 052/500-031
E-mail:
WEB: www.pragrande.hr Zbog usklađenja s odredbama Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13), koji je stupio na snagu 1. listopada 2010.g., svaki je isporučitelj komunalnih usluga u djelatnosti odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda čiji je pravni status prethodno bio uređen sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, a koji je obavljao i druge komunalne djelatnosti, iz predmeta svoga poslovanja bio dužan isključiti te komunalne djelatnosti najkasnije do 31.12.2013.g.

S obzirom na takvo određenje Zakona o vodama, Pula Herculanea d.o.o. kao trgovačko društvo koje je do sada obavljalo tu djelatnost, osnovalo je trgovačko društvo Pragrande d.o.o. za obavljanje djelatnosti javne odvodnje i na njega, počevši s 1.1.2014.g. prenijelo obavljanje djelatnosti javne odvodnje.

Novo Društvo sveopći je pravni slijednik Pula Herculanea-e d.o.o.

Direktor:Kristijan Benčić