16. sjednica Gradskog vijeća Grada Pula-Pola

Za srijedu, 05. lipnja 2019. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, sazvana je 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Pula-Pola

Za rad sjednice predložen je slijedeći 

D N E V N I R E D

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća od 20.03.2019.
 3. Donošenje:
  a) Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
  b) Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godine
 4. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2018. godinu
 5. Donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Pula-Pola u 2019. godini
 6. Donošenje:
  a) Odluke o donošenju Akcijskog plana energetski održivog razvitka (SEAP) - revizija Grad Pula-Pola
  b) Odluke o davanju prethodne suglasnosti za postupak donošenja Strategije s planom prilagodbe klimatskim promjenama Grada Pula-Pola
 7. Donošenje:
  a) Odluke o donošenju VIII. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule
  b) Odluke o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Marina Veruda"
 8. Donošenje Odluke o izradi IX. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule i I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Ribarska koliba"
 9. Donošenje:
  a) Odluke o isključenju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi - k.č. 5404/9 k.o. Pula
  b) Odluke o isključenju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi - dio k.č. 779/20 k.o. Pula
  c) Odluke o isključenju neketnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi - k.č. 253/3 k.o. Štinjan - Nova
 10. Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora o uređenju međusobnih prava i obveza u vezi izgradnje i oprema poduzetničkog centra „Co-working Pula“
 11. Donošenje Odluke o davanju na posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu gradnje građevina infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda, 2. skupine, rekonstrukcija crpne stanice južne pulske rivijere
 12. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama
 13. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Odluke Vlade Republike Hrvatske od 23. svibnja 2019.
 14. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju javnih ustanova za 2018. godinu:
  a) Dječji vrtić Pula
  b) Dječji vrtić „Mali svijet“
  c) Dječji vrtić–Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula - Pola
  d) Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula
  e) Pučko otvoreno učilište Pula
  f) Sportska zajednica Grada Pule
  g) Gradska knjižnica i čitaonica Pula
  h) Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula
  i) Pula Film Festival
  j) Javne vatrogasne postrojbe Pula za 2018. godinu i na Izvješće o radu Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Pula za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2018. godine
 15. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula
 16. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Gradske knjižnice i čitaonice
 17. Donošenje:
  a) Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Pula
  b) Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Pula
 18. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Pula-Pola za 2019. godinu
 19. Donošenje:
  a) Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o donošenju Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje 2019. – 2021. godine
  b) Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o donošenju Plana davanja koncesija za 2019. godinu
  c) Odluke o donošenju Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja postojeće brodogradilišne luke Tehnomont - Pula
 20. Donošenje Rješenja o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru na području Grada Pula-Pola
 21. Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Pule

Video materijali