99. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

99. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule, održana dana 31. srpnja 2008. godine, s početkom u 11.00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.
Na sjednici je usvojen slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 97. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 98. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
 3. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pule u lipnju 2008. godine
 4. Informacija o intervencijama Hitne medicinske pomoći za mjesec lipanj 2008. godine
 5. Informacija o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za mjesec lipanj 2008. godine
 6. Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o radu upravnih tijela Grada Pule za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2008. godine
 7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2008. godine
 8. Donošenje Zaključka o uspostavi sustava selektivnog prikupljanja otpada na području grada Pule
 9. Donošenje Zaključka o namjenskom financiranju u svrhu uređenja dječjeg igrališta i trim staze na području park - šume Šijana
 10. Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka o uspostavi Službe spašavanja života na vodi na području Grada Pule
 11. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina (MO Šijana, MO Štinjan, MO Stoja, MO Busoler,  MO Gregovica, MO Stari Grad)
 12. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta
 13. Donošenje Odluke o početku postupka javne nabave otvorenim postupkom javne nabave za ustupanje radova na uređenju pješačkih staza, oborinske odvodnje i javne rasvjete parka Monte Zaro u Puli (MO Monte Zaro)
 14. Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave za izvođenje radova uređenja dječjeg igrališta u MO Sisplac - Sv. Polikarp - Ulica Sisplac između br. 9 i 29
 15. Donošenje Odluke o početku postupka javna nabave otvorenim postupkom javne nabave za izgradnju dijela Ulice Lovrežica u Puli (MO Valdebek)
 16. Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave radova na uređenju pješačke staze uz Ulicu Marsovog polja u Puli
 17. Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave za izvođenje radova izgradnje dijela Japodske ulice i dijela Ulice Monvidal - prometnice s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom (MO Monvidal)
 18. Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije za uređenje Kandlerove ulice (MO Stari Grad)
 19. Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za obavljanje usluge prikupljanja i ažuriranja podataka za potrebe izrade karte buke i prometne studije Grada Pule
 20. Donošenje Zaključka o uvođenju nove organizacije prometa u dijelu Benussijeve ulice u Puli (MO Nova Veruda)
 21. Donošenje Zaključka o uvođenju nove organizacije prometa u dijelu Banovčeve ulice u Puli (MO Veruda)
 22. Donošenje Odluke o podnošenju zahtjeva za pokretanje postupka izvlaštenja radi izgradnje Ulice Bože Gumpca
 23. Donošenje Odluke o sklapanju ugovora o zakupu između Grada Pule i Plinare d.o.o.
 24. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o zajedničkom financiranju izrade projekata sanacije objekta "Studentski hotel i restoran"
 25. Donošenje Odluke o sufinanciranju izvedbe dijela fasade u Puli, u Ulici Riva 2
 26. Donošenje Odluke o sklapanju Nagodbe između Grada Pule i HEP d.d.
 27. Donošenje Odluke o stupanju pravnog slijednika u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika poslovnog prostora u Puli, Marulićeva br. 20
 28. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Informacije o rezultatima monitoring programa za drugo tromjesečje 2008. godine
 29. Donošenje Odluke o početku postupka javne nabave sklapanjem Ugovora o obavljanju javnih usluga iz Dodatka II B Zakona u predmetu pružanja usluge sistematskih zdravstvenih pregleda službenika i namještenika Grada Pule
 30. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za lokalnu samoupravu
 31. Donošenje  Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu
 32. Donošenje  Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje
 33. Donošenje Odluke o moratoriju na raspolaganje grobnim mjestima na Gradskom groblju u Puli
 34. Donošenje Odluke o usvajanju Programa rada Stručne skupine za evaluaciju grobnih mjesta i zaštitu nadgrobnih spomenika koji čine kulturnu baštinu Grada Pule
 35. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o odabiru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu poslova održavanja svjetleće prometne signalizacije
 36. Donošenje Zaključka o promjeni naziva Doma sportova u Puli
 37. Donošenje Odluke o prijenosu ovlaštenja t.d. Pula Herculanea d.o.o., a vezano uz provedbu postupka javne nabave za pružanje usluge izrade idejnog projekta odvodnje Grada Pule
 38. Donošenje Odluke o Cjeniku usluga autotaksi prijevoza
 39. Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka o organiziranju manifestacije - Nova Akropola
 40. Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka o organiziranju manifestacije - Moto club Skuns
 41. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uporabi poslovnog prostora u Puli, Hermana Dalmatina 11