96. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

96. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule, održana dana 10. srpnja 2008. godine, s početkom u 11.00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.
Na sjednici je usvoje slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 94. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
 2. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pule u svibnju 2008. godine
 3. Informacija o intervencijama Hitne medicinske pomoći za mjesec svibanj 2008. godine
 4. Informacija o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za mjesec svibanj 2008. godine
 5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu besplatnog telefona Grada Pule za razdoblje od 01. do 30. lipnja 2008. godine
 6. Donošenje Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina
 7. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za postavljanje nadzornih tornjeva za spasilačku službu i kabina za presvlačenje
 8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o donošenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Pule za 2008. godinu
 9. Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave radova na gradnji pristupne prometnice do građevinske čestice investitora "MODUS DEA" d.o.o. u dijelu naselja Monvidal u Puli
 10. Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave za uknjižbu prava vlasništva u predmetu Milić čorđe
 11. Donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva za izradu projektnog i programskog zadatka uređenja drugog i trećeg kata, te potkrovlja zgrade Sv. Ivana 1/A Pula
 12. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o neodabiru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu poslova održavanja svjetleće prometne signalizacije
 13. Donošenje Zaključka o imenovanju Povjerenstva za pripremu i provedbu javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu komunalnih poslova održavanja svjetleće prometne signalizacije
 14. Donošenje Odluke o objavi javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu komunalnih poslova održavanja svjetleće prometne signalizacije
 15. Donošenje Zaključka o korištenju dijela sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2008. godinu (Prekršajni sud u Puli)
 16. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga zemljišta nužnog za redovnu uporabu građevine izgrađene na k.č.br.zgr. 1464 i k.č.br. 929 obje k.o. Pula, Grožnjanska br. 2