95. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

95. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule, održana dana 03. srpnja 2008. godine, s početkom u 11.00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.
Na sjednici je usvojen slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta
 2. Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga Nagodbe u predmetu Erman Valter
 3. Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za obavljanje usluge projektiranja prometnih površina dijela Ulice Prekomorskih brigada u Puli
 4. Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za obavljanje usluge projektiranja odvodnje oborinskih voda dijela Ulice Prekomorskih brigada u Puli
 5. Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za obavljanje usluge projektiranja javne rasvjete dijela Ulice Prekomorskih brigada u Puli
 6. Donošenje Odluke o sklapanju Nagodbe između Grada Pule i Tomrlin Anite i Damira
 7. Donošenje Odluke o priznavanju statusa člana obiteljskog domaćinstva
 8. Donošenje Odluke o isključenju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi
 9. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Obrtničkoj komori Istre-Udruženju obrtnika Pula za osnivanje prava služnosti na pravu građenja osnovanom na k.č. 3772/305 k.o. Pula
 10. Donošenje Zaključka o korištenju dijela sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2008. godinu (Škola za odgoj i obrazovanje Pula)
 11. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 94. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
 12. Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Gradskog poglavarstva Grada Pule od 30. lipnja 2008. godine (Odluka o davanju suglasnosti na Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove "Pula Sport") 
 13. Donošenje Odluke o raskidu ugovora sa mobilnim operaterima za postavu baznih telekomunikacijskih postaja na zgradama K. Rojc i Trg 1. istarske brigade u Puli
 14. Donošenje Odluke o davanju na uporabu dijela krova poslovne zgrade bivše vojarne K. Rojc i Trg 1. istarske brigade br. 10 u Puli
 15. Zaključak o namjenskom korištenju sredstava
 16. Donošenje Odluke o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti radi izgradnje novog SN priključka, TS 10 (20)/0,4 Kv ARHEOLOŠKI MUZEJ i pripadne NN mreže u korist HEP d.o.o.
 17. Donošenja Zaključka o korištenju dijela sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2008. godinu (Sanacija stropa velike dvorane Istarskog narodnog kazališa - Gradsko kazalište Pula - 200.000,00 kn)