94. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

94. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule, održana dana 26. lipnja 2008. godine, s početkom u 11.00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.
Na sjednici je usvojen slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 93. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
 2. Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Gradskog poglavarstva Grada Pule od 18. lipnja 2008. godine (Zaključak o Izmjeni i dopuni Zaključka o utvrđivanju konačnog prijedloga Generalnog urbanističkog plana grada Pule)
 3. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Pule
 4. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajaju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. Pula za 2007. godinu i Izvješća Nadzornog odbora Vodovod Pula d.o.o. Pula sa sjednice održane 26. svibnja 2008. godine
 5. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti Skupštini trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. Pula o pokrivanju gubitaka
 6. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajaju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Pula Parking d.o.o. Pula za 2007. godinu i Izvješća Nadzornog odbora  Pula Parking d.o.o. Pula sa sjednice održane 19. svibnja 2008. godine
 7. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajaju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. Pula za 2007. godinu i Izvješća Nadzornog odbora Pulapromet d.o.o. Pula sa sjednice održane 16. svibnja 2008. godine
 8. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajaju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Tržnica d.o.o. Pula za 2007. godinu i Izvješća Nadzornog odbora Tržnica d.o.o. Pula sa sjednice održane 06. lipnja 2008. godine
 9. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajaju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Plinara d.o.o. Pula za 2007. godinu i Izvješća Nadzornog odbora Plinara d.o.o. Pula sa sjednice održane 30. svibnja 2008. godine
 10. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajaju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Luka Pula d.o.o. Pula za 2007. godinu i Izvješća Nadzornog odbora Luka Pula d.o.o. Pula sa sjednice održane 03. lipnja 2008. godine
 11. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajaju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Monte giro d.o.o. Pula za 2007. godinu i Izvješća Nadzornog odbora Monte giro d.o.o. Pula sa sjednice održane 29. svibnja 2008. godine
 12. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajaju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. Pula za 2007. godinu i Izvješća Nadzornog odbora Pula Herculanea d.o.o. Pula sa sjednice održane 16. lipnja 2008. godine
 13. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajaju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Castrum Pula 97 d.o.o. Pula za 2007. godinu i Izvješća Nadzornog odbora Castrum Pula 97 d.o.o. Pula sa sjednice održane 23. travnja 2008. godine
 14. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti Skupštini trgovačkog društva Tržnica d.o.o. Pula i predstavniku Grada Pule u Skupštini trgovačkog društva Tržnica d.o.o. Pula u upotrebi ostvarene dobiti
 15. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti Skupštini trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. Pula i predstavniku Grada Pule u Skupštini trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. Pula kod odlučivanja o pokriću gubitka financijske 2007. godine
 16. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti Skupštini trgovačkog društva Luka Pula d.o.o. Pula i predstavniku Grada Pule u Skupštini trgovačkog društva Luka Pula d.o.o. Pula kod odlučivanja o pokriću gubitka financijske 2007. godine
 17. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga opoziva člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula
 18. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga imenovanja člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula
 19. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti Skupštini trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula i predstavniku Grada Pule u Skupštini trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula kod odlučivanja o imenovanju Uprave - Direktora Društva
 20. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula
 21. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada PU-IP Rin Tin Tin Pula-Pola
 22. Donošenje Zaključka o korištenju dijela sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2008. godinu (50. Državno natjecanja mladih tehničara R. Hrvatske)
 23. Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave u predmetu Kapelari Mario i Krpan Ljubomir
 24. Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave u predmetu Brenko Igor
 25. Donošenje Zaključka o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata na području zahvata PUP-a Stari Grad za vrijeme 55. Festivala igranog filma
 26. Donošenje Zaključka o produženju radnog vremena trgovina na području zahvata PUP-a Stari Grad za vrijeme 55. Festivala igranog filma
 27. Donošenje Odluke o imenovanju članova Stručne komisije za pripremu i provedbu Projekta energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete Grada Pule - br. 20-08/07-3505
 28. Donošenje Odluke o stupanju u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika poslovnog prostora u Puli, Scalierova br. 7
 29. Donošenje Odluke o sklapanju nagodbe između Grada Pule i Vidma trade d.o.o. Pula
 30. Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave u predmetu nabave telekomunikacijskih usluga u nepokretnoj mreži - zajednička nabava
 31. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 92. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
 32. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti Skupštini trgovačkog društva Pula Parking d.o.o. Pula i predstavniku Grada Pule u Skupštini trgovačkog društva Pula Parking d.o.o. Pula u upotrebi ostvarene dobiti
 33. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti Skupštini trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. Pula i predstavniku Grada Pule u Skupštini trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. Pula u upotrebi ostvarene dobiti
 34. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti Skupštini trgovačkog društva Plinara d.o.o. Pula i predstavniku Grada Pule u Skupštini trgovačkog društva Plinara  d.o.o. Pula kod odlučivanja o pokriću gubitka financijske 2007. godine
 35. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti Skupštini trgovačkog društva Monte giro d.o.o. Pula i predstavniku Grada Pule u Skupštini trgovačkog društva Monte giro d.o.o. Pula u upotrebi ostvarene dobiti
 36. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti Skupštini trgovačkog društva Castrum Pula 97 d.o.o. Pula i predstavniku Grada Pule u Skupštini trgovačkog društva Castrum Pula 97 d.o.o. Pula u upotrebi ostvarene dobiti
 37. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o lokacijama i uvjetima za održavanje javnih površina i manifestacija na području grada Pule pri održavanju kojih postoji mogućnost prekoračenja dopuštenih razina buke
 38. Donošenje Odluke kojom se nalaže izdavanje odobrenja za prekop javne prometne površine na području naselja Kaštanjer i Kapeleri u Puli
 39. Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka o održavanju manifestacija
 40.