90. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

90. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule, održana dana 05. lipnja 2008. godine, s početkom u 11.00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.
Na sjednici je usvojen slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 88. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
 2. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 89. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
 3. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pule u travnju 2008. godine
 4. Informacija o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za mjesec travanj 2008. godine
 5. Informacija o intervencijama Hitne medicinske pomoći za mjesec travanj 2008. godine
 6. Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga trgovačkog društva Elektromehanika d.d. u stečaju za sklapanje sudske nagodbe u parničnom postupku Posl.br.P-199/07 pred Trgovačkim sudom u Pazinu
 7. Donošenje Zaključka o pristupanju pripremnim radnjama i utvrđivanju lokacije za izgradnju novog objekta Doma za starije i nemoćne osobe u Puli
 8. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o ponovljenoj raspravi o prijedlogu Generalnog urbanističkog plana grada Pule
 9. Donošenje Zaključka o utvrđivanju konačnog prijedloga Generalnog urbanističkog plana grada Pule
 10. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga zemljišta nužnog za redovnu uporabu građevine izgrađene na k.č.br.zgr. 2495/7 k.o. Pula, Ulica Jakova Puljanina br. 24
 11. Donošenje Odluke o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti postavljanja i održavanja vodovodnog voda na k.č. 5281/2 i k.č. 5199/1 obje k.o. Pula (MO Stoja)
 12. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina u svrhu postave naprava za pečenje plodina, i naprava za prodaju cvijeća i svijeća
 13. Donošenje Zaključka o davanju na upravljanje kupališta Stoja i Valkane trgovačkom društvu Pula Parking d.o.o. Pula
 14. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Pule u 2008. godini
 15. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Informacije o rezultatima monitoring programa za prvo tromjesečje 2008. godine 
 16. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula
 17. Donošenje Odluke o utvrđivanju Programa za javni arhitektonski natječaj za OŠ "Veli Vrh"