88. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

88. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule, održana dana 15. svibnja 2008. godine, s početkom u 11.00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.
Na sjednici je usvojen slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 86. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
 2. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Pula za razdoblje od 01.01. - 31.12.2007. godine i na Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Pula za 2007. godinu
 3. Donošenje Zaključka o donošenju Plana motrenja, ophodnje, dojave i dežurstva za 2008. godine
 4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o objavi javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu komunalnih poslova održavanja svijetleće prometne signalizacije
 5. Donošenje Zaključka o uvođenju nove organizacije prometa u Puli na dijelu Marulićeva - Nazorova ulica
 6. Donošenje Odluke o prihvaćanju cijena radova trgovačkog društva ˝Pula Herculanea˝d.o.o. Pula za radove na održavanju javnih WC-a i pisoara
 7. Donošenje Odluke o prihvatu Ugovora za provedbu projekta energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete Grada Pule broj 20-08/07-3503
 8. Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave - Buršić Anton
 9. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina radi postave naprava za prodaju suvenira, nakita, numizmatike, slika, knjiga, portretiranje, tetoviranje te prodaju sladoleda i pića i slično
 10. Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora o privremenom korištenju stana u Puli, Castropola 49
 11. Donošenje Zaključka o sukladnosti stjecanja prava vlasništva na nekretninama s interesima Grada Pule - dr. Gondà¡nà© Sà¡ri Emma
 12. Donošenje Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Pule za 2008. godinu
 13. Donošenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Pule za 2008. godinu