79. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

79. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule, održana dana 12. ožujka 2008. godine, s početkom u 11.00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.
Na sjednici je usvojen slijedeći

DNEVNI RED:

  1. Informacija o plinofikaciji Grada Pule
  2. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje PLINARA d.o.o. Pula