77. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

77. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule, održana dana 28. veljače 2008. godine, s početkom u 10.30 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.
Na sjednici je usvojen slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 74. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 75. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
 3. Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekata
 4. Donošenje Odluke o darovanju - k.č. 705/4, 709/7, 709/22 i 5413/4, sve k.o. Pula (zgrada i pripadajuće zemljište OŠ-SE ˝Giuseppina Martinuzzi˝)
 5. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti predstavniku suvlasnika zgrade u Puli, Giardini 2
 6. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za ulaganja u poslovni prostor u predmetu Centar za inkluziju i podršku u zajednici sa sjedištem u Puli, Ujevićeva br.1
 7. Donošenje Odluke o razvrgnuću suvlasničke zajednice - Arimpex d.o.o.
 8. Donošenje Odluke o stupanju u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika poslovnog prostora u Puli, Laginjina br.3
 9. Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovnu uporabu građevina u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice - Mutilska ulica kbr. 27 u Puli, KANY d.o.o. Pula
 10. Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice - Santoriova ulica kbr. 9 u Puli, Castrum Pula ´97. d.o.o.
 11. Donošenje Rješenja o odobravanju drugačijeg radnog vremena od propisanog trgovine OTTO BOCK ADRIA d.o.o.
 12. Donošenje Odluke o osnivanju Vijeća za socijalnu politiku Grada Pule