115. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

115. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule, održana dana 18. prosinca 2008. godine, s početkom u 11.00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.
Na sjednici je usvojen slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 114. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
 2. Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Gradskog poglavarstva Grada Pule od 12. prosinca 2008. godine (Zaključak o usvajanju Pisma namjere o osnivanju ECPD Regionalnog centra za međunarodne postdiplomske studije i razvojna istraživanja sa sjedištem u Puli)
 3. Donošenje Zaključka o preraspodjeli sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika
 4. Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave u predmetu nabave usluge za savjetovanje u odnosima s javnošću
 5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu besplatnog telefona Grada Pule za razdoblje od 01.11.2008. godine do 30.11.2008. godine
 6. Donošenje Zaključka o odobrenju rada ugostiteljskim objektima za doček Nove 2009. godine
 7. Donošenje Odluke o davanju na uporabu javnih površina u vlasništvu Grada Pule za postavljanje elemenata urbane opreme, te ostalih pokretnih naprava i uređaja
 8. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta - prosinac 2008.
 9. Donošenje Odluke o prihvaćanju cijena radova trgovačkog društva Pula Parking d.o.o. Pula za radove na održavanju nerazvrstanih cesta u dijelu održavanja vodoravne prometne signalizacije
 10. Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave u predmetu pružanja usluge opskrbe električnom energijom za 2009. godinu, Evidencijski broj: 15/08
 11. Donošenje Zaključka kojim se zakupniku Grada Pule, "MAMUT" d.o.o. iz Osijeka, odobrava povrat uplaćene pričuve za poslovni prostor u Puli, Trg Portarata 4
 12. Donošenje Zaključka kojim se najmoprimcu Grada Pule, Milotić Darku iz Pule, odobrava povrat uplaćene pričuve za stan u Puli, Scalierova 12
 13. Donošenje Zaključka kojim se najmoprimcu Grada Pule, Vranek Barici iz Pule, odobrava povrat uplaćene pričuve za stan u Puli, Braće Levak 32
 14. Donošenje Zaključka kojim se najmoprimcu Grada Pule, Čanić Uravić Kseniji iz Pule, odobrava povrat uplaćene pričuve za stan u Puli, Rakovčeva 39
 15. Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga nagodbe u predmetu Jelenaca Ivo iz Pule
 16. Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga nagodbe u predmetu Maksim jet d.o.o. iz Pule
 17. Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga nagodbe u predmetu Krizmančić Lilia iz Pule
 18. Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga nagodbe u predmetu Colgraph d.o.o. iz Pule
 19. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti za raspolaganje nekretninom k.č. 709/16 k.o. Pula (Osnovna škola-Scuola elementare "Giuseppina Martinuzzi")
 20. Donošenje Odluke o uporabi poslovnih prostora u objektu Centra gradskih udruga "Rojc" Pula
 21. Donošenje Zaključka o korištenju dijela sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2008. godinu (Projekt uspostave bežične mreže grada Pule)
 22. Donošenje Zaključka o korištenju dijela sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2008. godinu (Financiranje prevoditelja znakovnog jezika)
 23. Donošenje Odluke o davanju zemljišta na korištenje i davanju vlasništva za provedbu javne nabave radi izgradnje parkirališta društvu Pula Parking d.o.o.
 24. Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija ("Božićni hand made sajam")
 25. Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave radova na građenju drugog kolnika sa oborinskom odvodnjom i javnom
 26. Donošenje Zaključka o avansnom prijenosu sredstava (rekonstrukcija i dogranja DV Zvjezdice u Šijani)