113. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

113. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule, održana dana 04. prosinca 2008. godine, s početkom u 10.00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.
Na sjednici je usvojen slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 112. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
 2. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pule u listopadu 2008. godine
 3. Informacija o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za mjesec listopad 2008. godine
 4. Informacija o intervencijama Hitne medicinske pomoći za mjesec listopad 2008. godine
 5. Donošenje Zaključka o sklapanju sudske nagodbe u parničnom predmetu Posl.P-732/08 (Stambolija Tihomir)
 6. Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule, Evidencijski broj: 1/08
 7. Donošenje Zaključka o uređenju osnovnih pretpostavki za osnivanje prava služnosti, osnivanju prava služnosti i visini naknade za korištenje i služnost nekretnine radi izgradnje i polaganja telekomunikacijskih vodova i pripadne infrastrukture u Gradu Puli
 8. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina, Klasa: 944-05/08-01/82, Urbroj: 2168/01-04-04-02-0330-08-8 od 13. studenoga 2008. godine
 9. Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave podobne za uknjižbu pomorskog dobra na području kupališta Valkane
 10. Donošenje Odluke o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti radi izgradnje i održavanja kabelske mreže - 20 kV kabel i NN mreža iz TS 10(20)/0,4 Kv "Bože Gumbaca"
 11. Donošenje Zaključka o sukladnosti stjecanja prava vlasništva na nekretninama s interesima Grada Pule - Esad Koristovic
 12. Donošenje Odluke o sklapanju nagodbe između Grada Pule i Borisa i Dragana Lazarića
 13. Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga nagodbe u predmetu Vidaković Savo i dr.
 14. Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave - Komazec Frimel Marija
 15. Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave - Ušić Aldo
 16. Donošenje Zaključka o usvajanju Informacije o radu Povjerenstva za izradu Kriterija za sufinanciranje predškolskih ustanova drugih osnivača u gradu Puli
 17. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Rješenja o razriješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Monte Zaro"
 18. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Rješenja o razriješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Giuseppina Martinuzzi"
 19. Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Gradskog poglavarstva Grada Pule od 02. prosinca 2008. godine (Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove Pula Sport o početku otvorenog postupka javne nabave za radove izgradnje Gradskog stadiona "Aldo Drozina" I faza)
 20. Donošenje Zaključka o davanju podrške prijedlogu za odgodu primjene pojedinih odredaba Zakona o trgovini ("Narodne novine" br. 87/08, 96/08 i 116/08)
 21. Donošenje Odluke o početku pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave za dodatne javne radove na rekonstrukciji kotlovnice OŠ Kaštanjer, Evidencijski broj nabave 5/08
 22. Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu izgrađenu na lokaciji Spinčićeva 2, u Puli
 23. Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu izgrađenu na lokaciji Viktora Cara Emina 2, u Puli
 24. Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu izgrađenu na lokaciji Varaždinska 35, u Puli
 25. Donošenje Odluke o dodjeli mjesečnih pomoći korisnicima stalne pomoći s prebivalištem u Gradu Puli  
 26. Donošenje Odluke o uspostavljanju privremenog upravljanja - nekretnine k.č.br. 3949/2 i k.č.br. 3949/3 obje k.o. Pula
 27. Donošenje Odluke o prihvatu ponude za kupnju stanova na području Grada Pule dostavljenu od ponuditelja NAMJEŠTAJ MIMA d.o.o.