112. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

112. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule, održana dana 20. studenoga 2008. godine, s početkom u 11.00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.
Na sjednici je usvojen slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 111. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
 2. Donošenje Odluke o stavljanju van snage dijela Odluke o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule, Klasa: 372-01/08-01/239, Urbroj: 2168/01-01-00-0019-08-4 od dana 16. listopada 2008. godine
 3. Donošenje Odluke o zaključenju Ugovora o najmu stana (sa zaštićenom najamninom) - Jakšić Emica
 4. Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga nagodbe u predmetu Banković Mirjana
 5. Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga nagodbe u predmetu Giardini d.o.o. Pula
 6. Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga nagodbe u predmetu Ivančić Jakov
 7. Donošenje Zaključka o odobrenju rada ugostiteljskim objektima za vrijeme održavanja 14. Sa(n)jma knjige u Istri
 8. Donošenje Odluke o uporabi poslovnog prostora u Puli na adresi Forum 13 i Kapitolinski trg 1, udruzi "Sa(n)jam knjige u Istri" 
 9. Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu izgrađenu na lokaciji Marulićeva 33, u Puli
 10. Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu izgrađenu na lokaciji Verudela 6, u Puli
 11. Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu izgrađenu na lokaciji Mutilska 62 i  Mutilska 64, u Puli