111. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

111. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule, održana dana 13. studenoga 2008. godine, s početkom u 11.00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.
Na sjednici je usvojen slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 110. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
 2. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga rada Upravnog odjela za lokalnu samoupravu Grada Pule u 2009. godini
 3. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Pule za 2009. godinu
 4. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2009. godini za Grad Pulu
 5. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga rada Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, sport i tehničku kulturu Grada Pule u 2009. godini
 6. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o utvrđivanju Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Pule u 2009. godini
 7. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga rada Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pule u 2009. godini 
 8. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga rada Upravnog odjela za kulturu Grada Pule u 2009. godini
 9. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Proračuna Grada Pule za 2009. godinu
 10. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2009. godinu
 11. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu
 12. Donošenje Zaključka o korištenju dijela sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2008. godinu (Gimnazija Pula - edukacija učenika u UE Parlamentu)
 13. Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave radova na građenju raskrižja Ulice Prekomorskih brigada sa odvojkom Gumbacove ulice u Puli
 14. Donošenje Odluke o početku postupka javne nabave sklapanjem Ugovora o obavljanju javnih usluga iz dodatka II B Zakona u predmetu pružanja usluge sistematskih zdravstvenih pregleda zaposlenika osnovnih škola kojima je osnivač Grad Pula, Evidencijski broj nabave 01/08
 15. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Informacije o rezultatima monitoring programa za treće tromjesečje 2008. godine
 16. Donošenje Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina - rujan 2008.
 17. Donošenje Odluke o davanju na uporabu dijela zelene površine unutar ograđenog prostora ispred objekta Centra gradskih udruga "Rojc" (manifestacija "Godina Winnetoua - godina sna o slobodi")